Szkolenie online

Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 30.07.2021, Czas trwania: 9.00 – 14.00


Cel szkolenia i program

Adresat szkolenia: wierzyciele ( organy gmin, powiatów województw, inspekcje, służby, poczta polska, mops, gopsy, pupy, wupy, urzędy marszałkowskie) i organy egzekucji

Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzeń wykonawczych a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych; wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Nowe koszty egzekucyjne to problematyka dot. zarówno obowiązków pieniężnych, jak i obowiązków niepieniężnych.

Program szkolenia

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.06.2016 r. (SK 31/14) – zasada nadmiernej ingerencji.
2. Opłata manipulacyjna – wysokość i zasady naliczania i pobierania.
3. Opłata egzekucyjna – wysokość, nowe zasady naliczania i pobierania opłaty, dobrowolna wpłata, rozliczanie opłaty wielość tytułów wykonawczych, moment naliczania, podmioty uprawnione do zapłaty za zobowiązanego, moment powstania obowiązku zapłaty.
4. Wydatki – poszerzony katalog wydatków.
5. Koszty a wygaśnięcie obowiązku.
6. Podmioty obciążone kosztami egzekucyjnymi.
7. Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych.
8. Termin do wpłaty kosztów egzekucyjnych.
9. Koszty w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej – zasady rozliczenia kosztów.
10. Nowe zasady zwrotu kosztów egzekucyjnych.
11. Nowe zasady umorzenia kosztów egzekucyjnych.
12.
Nowe zasady rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych.
13. Totalna rewolucja – Przedawnienie w dochodzeniu należności z tytułu kosztów egzekucji.
14. Regulacja przepisów przejściowych art. 6-15 ustawy zmieniającej.
15. Nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
16.
Nowy wzór upomnienia obowiązujący od 20.02.2021, nowa kwota upomnienia – omówienie
17. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym – omówienie.
18. Nowe rozporządzenie w sprawie określenia zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – omówienie.
19. Trzecia nowelizacja ustawy egzekucyjnej – konsekwencja uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Prowadzący

Małgorzata Czartoryska

prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarzadzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

249 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

30.07.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 249 PLN+23% VAT (306,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS