SZKOLENIE ON-LINE

Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy.


Wykładowca: Mariusz MakowskiData: 31.03.2022, Czas trwania: 9.00 – 14.00


Cel szkolenia i program

W związku z wywołaną przez Rosję wojną, do naszego kraju przybywa wielu obywateli Ukrainy. Potrzebują pomocy humanitarnej ale też wkrótce będą potrzebować pracy. Z drugiej też strony wielu polskich pracodawców chce Ukraińcom taką pracę zaoferować.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Doraźne przepisy mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe. Zatem nie dotyczy tylko Ukraińców, ale wszystkich, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od 24 lutego.


Projektowane przepisy określają m. in.:
*szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
*pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy
*utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
*niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
*szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
*niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy
*szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących Obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie
*szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy

Jednocześnie, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur.
Przepisy te wraz z planowanymi regulacjami dotyczącymi uchodźców pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać obywateli Ukrainy.

Zatrudnienie cudzoziemca i zalegalizowanie jego pobytu jest pierwszym etapem obowiązków związanych z pracą obcokrajowca. Następnie pojawiają się obowiązki płatnika w zakresie podatków i składek - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (procedury uproszczone, obowiązki informacyjne), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.
Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy uchodźcom.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania obywateli Ukrainy w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu Ukraińców w Polsce, podejmowania przez nich pracy, opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Program szkolenia

Część I
Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce
   - warunki wjazdu do Polski (uchodźcy, ruch bezwizowy)
   - pobyt czasowy, zmiany od 29 stycznia w procedurze zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
   - rodzaje zezwoleń pobytowych
   - pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE
   - obowiązki pracodawcy

Cześć II
Praca cudzoziemców na terenie Polski
   
- szczególne rozwiązania dla uchodźców
   - procedura oświadczeniowa, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
   - zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
   - zezwolenia na pracę

Cześć III
Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
 
 - ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
   - miejsce zamieszkania
   - polsko-ukraińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
   - zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
   - opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
   - ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
   - ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy:
         - zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,
        - ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców
        - ulga na powrót
        - inne preferencje podatkowe (darowizny, świadczenia nieodpłatne)
   - zasady występowania o nadpłaty podatku
   - certyfikat rezydencji
    obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

Część IV
Ubezpieczenia społeczne Ukraińców zatrudnionych w Polsce
   - 
polsko – ukraińska umowa o zabezpieczeniu społeczny,      
   - podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
   - właściwe ustawodawstwo w przypadku delegowania do innego państwa UE

Prowadzący: Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Zapisz się

629/297zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

31.03.2022r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 629 / 297 PLN+23% VAT (320 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w pdf, certyfikat ukończenia szkolenia w pdf.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS