SZKOLENIE ON-LINE

Zaskarżenie uchwał wspólników spółek osobowych i kapitałowych.


Wykładowca: SSA Tomasz Chojnacki, Data: 05.12.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00Program szkolenia


1.  Przesłanki uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał spółek kapitałowych.
- błędy w zakresie zwoływania zgromadzeń spółek kapitałowych.
- realizacja prawa uczestnictwa w zgromadzeniu spółki kapitałowej i prawa głosu z udziałów i akcji.
- błędy w zakresie podejmowania i protokołowania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych.
2.    Legitymacja do zaskarżania kapitałowych uchwał spółek
- postępowanie w przedmiocie uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych.   
3.    Zaskarżanie uchwał wspólników handlowej spółki osobowej
4.    Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników oraz uchwał zgromadzenia akcjonariuszy.
5.    Kontrola uchwał wspólników spółek przez sąd rejestrowy na mocy art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w trakcie rozpoznawania wniosku o rejestrację zmian.
6.    Następcza kontrola uchwał przez sąd rejestrowy stanowiących podstawę wpisu na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7.    Niedopuszczalność kontroli uchwał zmierzających do zapewnienia zgodności wpisów w rejestrze z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
8. Problemy interpretacyjne na podstawie wybranych orzeczeń sądów powszechnych w zakresie:
- zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych;
- zagadnień  dotyczących tzw. uchwał nieistniejących.
9.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie wadliwych uchwał wspólników.
10.    Kognicja sądu rejestrowego a sądu procesowego
– zarzut nieważności uchwały wspólników oraz możliwość jego podniesienia po upływie terminu zawitego.
11.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące charakteru wyroku stwierdzającego nieważność uchwały wspólników.
12.    Nieważność uchwały wspólników z powodu jej sprzeczności z ustawą jako podstawa powództwa odszkodowawczego.

Prowadzący - Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zapisz się

649zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

05.12.2022

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto) - szkolenie online


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS