Szkolenie online

Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem aspektów zapewniania ciągłości działania.


Wykładowca: Agnieszka Dornfeld-Kmak, Data: 11.02.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Szkolenie pozwoli Państwu:


- Poznać zakres zarządzania kryzysowego
- Zrozumieć różnicę między zarządzaniem kryzysowym, przywracaniem trybu normalnego działania i ciągłością działania
- Przygotować się do ustalenia zasad dotyczących zarządzania zdarzeniami i zarządzania kryzysowego w jednostce
- Zarządzać sytuacją kryzysową w oparciu o przygotowany plany
- Poznać zakres zasad wdrażania i funkcjonowania ciągłości działania

Program szkolenia


1. Identyfikacja sytuacji kryzysowych w jednostce.
2. Identyfikacja poziomu kryzysu.
3. Identyfikacja ryzyka na równych poziomach.
4. Przejście przez poszczególne fazy zarządzania kryzysowego.
5. Zasady zachowania organizacji podczas sytuacji kryzysowej - przeciwdziałanie ryzykom różnych rodzajów kryzysów.
6. Aspekty powoływania zespołu kryzysowego, struktury, zasady działania, kompetencje.
7. Zasady prowadzenia komunikacji, tworzenia komunikatów.
8. Podejście do wdrożenia planu ciągłości działania
9. Podejście do wdrożenia strategii ciągłości działania
10. Identyfikacja obszarów krytycznych.

Prowadzący - Paweł Dornfeld

W czasie pracy zawodowej zdobyłem doświadczenie w samorządzie oraz w oświacie pracując w starostwie powiatowym oraz kilku placówkach oświatowych jako nauczyciel informatyki i przedmiotów technicznych, pełniłem również funkcję radnego rady gminy. Przez wiele lat prowadziłem szkolenia z zakresu informatyki oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.
Obecnie zajmuję się systemami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, zabezpieczeniami elektronicznymi oraz łącznością. Prowadzę również zajęcia w WSB w Opolu.
Kierunki zainteresowań:  informatyka, zarządzanie bezpieczeństwem informacji,  ciągłość działania po awarii, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwie Informacji,  bezpieczeństwo informacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, zarządzanie kryzysowe,  informatyka, bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrona danych osobowych w administracji, ochrona danych osobowych w zakresie tzw. dyrektywy policyjnej.


Zapisz się

599zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online
DataCzas trwania:

11.02.2022 - w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS