SZKOLENIE ON-LINE

Zakładanie i prowadzenie akt sądowych, archiwizacja akt oraz pozostałej dokumentacji w sądach powszechnych.


Wykładowca: Barbara Mstowska, Data: 14.10.2022, Czas trwania: 11.30 – 14.30


Program szkolenia

Szkolenie w zakresie stosowania przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, instrukcji kancelaryjnej oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowego i archiwizacji dokumentacji w sądach


Cel szkolenia:  wykonywanie czynności kancelaryjnych w Sądzie,  zapoznanie pracowników z zasadami stosowania przepisów i obiegu dokumentów oraz prowadzenia i przechowywania akt sądowych i dokumentacji w Sądzie, zgodnie  z przepisami.


11.30 – 12.45
I. Podstawowe definicje – akta sprawy, archiwum zakładowe, archiwum państwowe, dokument, dokumentacja, składnica akt;
II. Zakładanie akt:  - zarządzenie wstępne, rodzaje akt, rejestracja sprawy, sygnatura akt, okładki akt, łączenie dokumentów, numerowanie akt;
III. Prowadzenie akt: - przepisy dotyczące prowadzenia akt, techniki scalania dokumentacji tworzącej akta sprawy sądowej, akta spraw rozpoznawanych łącznie, akta spraw rozpoznawanych oddzielnie (rozłączonych), tomy akt, akta zastępcze, doręczenia, pisma dotyczące czynności nadzorczych, przedmioty załączone do akt sprawy, protokół, protokół elektroniczny – zapis na nośniku informatycznym, udostępnianie akt sądowych, udzielanie informacji i wydawanie dokumentów na podstawie akt sądowych;


12.45 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.30


IV. Przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie i kwalifikacja do kategorii, ułożenie akt w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, przekazywanie do archiwum zakładowego, przekazywanie do archiwum państwowego, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych;
V. Zagadnienia i zarządzanie związane z pozostałą dokumentacją
w sądach: - zarządzanie dokumentacją, obieg korespondencji i załatwianie spraw w systemie tradycyjnym i systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), rodzaje systemów kancelaryjnych, podział dokumentacji na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, instrukcja kancelaryjna, przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego, rzeczowy wykaz akt;
VI. Instrukcja archiwalna – archiwum zakładowe i składnica akt, przyjmowanie dokumentacji, materiały archiwalne – kategoria A, dokumentacja  niearchiwalna – kategoria B, ochrona danych osobowych, brakowanie i niszczenie dokumentacji, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
VII. Akty prawne - ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje;
VIII. Podsumowanie – dyskusja i pytania

Prowadzący: Barbara Mstowska

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Zapisz się

329 zł netto/os

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

14.10.2022 r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 11.30 – 14.30.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 329 PLN+23% VAT (404,67 PLN brutto)


Cena online obejmuje:

udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat w formie elektronicznej (pdf).


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS