Szkolenie online.

Wymagania ustawy Prawo ochrony środowiska i Ocen oddziaływania na środowisko w praktyce zarządzania emisjami do powietrza.


Wykładowca: Bartosz Kuśmidrowicz


Program szkolenia

Część I zasadnicze wymagania ww. ustaw w praktyce:


•    definicja zanieczyszczenia:
-    kryteria ilościowe oceny emisji jako zanieczyszczenia (system oceny potencjalnych stężeń w powietrzu w porównaniu ze standardami jakości środowiska i wartościami odniesienia),
-    pozostałe kryteria definicji (jakościowe), w tym w zakresie oddziaływania odorów,
•    orzecznictwo sądowe i praktyka postępowań administracyjnych,
•    metodyka oceny stężeń substancji w powietrzu,
•    znaczenie zasady przezorności i art. 6 ustawy P.o.ś.


Część II usankcjonowanie emisji do powietrza (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji):


•    system prawny i praktyka klasyfikacji instalacji pod wymagania uzyskania pozwolenia,
•    narzędzia oceny dokumentacji w zakresie emisji i oddziaływania niewymagające wiedzy specjalistycznej,
•    najczęściej występujące trudności: postępowania kompensacyjne, emisja niezorganizowana, bilans LZO,
•    konkluzje BAT.


Część III opłaty za korzystanie ze środowiska:


•    uniwersalność zasad ustawy P.o.ś. (emisja faktyczna, szacowanie emisji, zapewnienie dowodów, stawki opłat),
•    system prawny vs praktyka marszałków i podmiotów korzystających ze środowiska,
•    realne możliwości obowiązkowego systemu sprawozdawczego KOBiZE.

Prowadzący

Bartosz Kuśmidrowicz

Autor wielu ekspertyz z dziedziny emisji przemysłowych i oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w tym opinii wykorzystywanych w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Autor dokumentacji środowiskowych, weryfikacji wniosków i biegły w postępowaniach o wydanie pozwoleń, między innymi w procesie dostosowania instalacji do konkluzji BAT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie obliczeń i sprawdzeń emisji, modelowaniu stężeń imisyjnych, ocenie technicznej źródeł emisji i interpretacji wymagań prawnych. Trener służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, firm konsultingowych, administracji samorządowej, RDOŚ i środowisk naukowych.

Zapisz się

399zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

10.06.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:

534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS