Szkolenie online

Wykonywanie przez kuratora sądowego czynności określonej jako obecność kuratora w kontaktach dziecka z rodzicem z uwzględnieniem ciążących na kuratorze obowiązków prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka i życia lub zdrowia osób objętych orzeczeniem sądu.


Wykładowca: Małgorzata Szczerbowska-Kafka, Data: 15.10.2021, Czas trwania: 9.00 – 12.00


Program szkolenia

1. Wstęp – uregulowania prawne dotyczące kontaktów rodzica z dzieckiem, dane statystyczne.
2. Obecność kuratora sądowego jako forma ograniczenia kontaktu rodzica z dzieckiem i jej konsekwencje dla realizacji ww orzeczeń.
3. Obowiązki kuratora sądowego uczestniczącego w kontaktach rodzica z dzieckiem w świetle rozporządzeń wykonawczych.
4. Identyfikacja zagrożeń związanych z wykonaniem orzeczeń o kontaktach rodzica z dzieckiem w obecności kuratora sądowego i możliwości przeciwdziałania im.
5. Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego, realizującego orzeczenie, wynikające z ustawy.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz kodeksu postępowania karnego.
6. Podsumowanie – sugestie Rzecznika Praw Dziecka oraz Krajowej Rady Kuratorów.

Prowadzący

Małgorzata Szczerbowska-Kafka

Kurator specjalista, 15 letnie doświadczenie w zawodzie, od blisko trzech lat kurator delegowana do biura Kuratora Okręgowego, odpowiedzialna za obszar wizytacji i lustracji w pionie rodzinnym, drugą kadencję pełnię funkcję rzecznika dyscyplinarnego kuratorów zawodowych okręgu. 

Zapisz się

279zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

15.10.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 12.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena:


279 PLN+23% VAT (343,17 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS