Szkolenie online

Ustalanie i dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym - dochodzenie na drodze egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem nowelizacji 2022r.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 05.04.2022, Czas trwania: 9.00 – 14.00


Cel szkolenia i program

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek przedszkolnych, pracownicy komórek organów prowadzących zajmujący się postępowaniami podatkowymi, należnościami publicznymi, pracownicy komórek orzecznictwa, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.


Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wydawania aktów wewnętrznych placówek przedszkolnych, decyzji, upomnień i tytułów wykonawczych.


Metodyka: wykład, case study, warsztat (elementy).

Program szkolenia

1. Postawy prawne dochodzenia należności na rzecz placówek przedszkolnych
2. Pojęcie niepodatkowej należności publicznej.

2.1. Obowiązek dochodzenia  należności publicznej;
2.2 Decyzja jako formalna podstawa powstania obowiązku uregulowania należności;
2.3. Decyzja ustalająca czy określenie zobowiązania w decyzji;
2.4. Ostateczność i prawomocność decyzji;
2.5. Warsztat pisania decyzji.
a) wszczęcie postępowania administracyjnego
b) ustalenie strony postępowania,
c) postępowanie dowodowe,
d) decyzja wymiarowa- zasady prawidłowego formułowania decyzji wymiarowej nakładającej obowiązek finansowy ( warsztat)

2.6. Postępowanie w przedmiocie przyznania ulgi w spłacie zobowiązania
a) wszczęcie postępowania,
b) ustalenie strony postępowania
c) postępowanie dowodowe
d) zasady prawidłowego formułowania decyzji w przedmiocie ulg ( decyzje uznaniowe, raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie )

3. Regulacje wewnętrzne placówek przedszkolnych wydawane w kontekście regulowania opłat należnych placówkom przedszkolnym.
3.1. Regulamin;
3.2. Zasady prowadzenia dokumentacji w sprawach  należności;
3.3. Zasady powiadamiania o zaległościach ( w tym z uwzględnieniem wymagań ochrony danych osobowych RODO);
3.4. Warsztat pisania aktów wewnętrznych.
4. Wierzyciel.
5. Postępowanie upominawcze:

5.1. Zasady wystawiania, tworzenia i doręczania upomnień;
5.2. Koszt postępowania upominawczego.
5.3. Warsztat pisania upomnień.
6. Zasady wystawiania tytułów wykonawczych TW-1, tytuł dalszy, kolejny, ponownie wystawiony, tytuł wykonawczy zmieniony.- warsztat.
7. Wszczynanie egzekucji administracyjnej- pozyskiwanie informacji dot. majątku, kompetencje wierzycieli i organów egzekucji.
8. Współpraca Wierzyciela z organem egzekucji w toku egzekucji, wzajemne relacje.

9. Prawa zobowiązanych ( rodziców, opiekunów prawnych w postępowaniu egzekucyjnym- jak powinien zachować się wierzyciel: prawo do skargi, zarzuty, sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym, wnioski o rozłożenie na raty, wnioski o umorzenie należności i zaległości itp.).
10. Umorzenie egzekucji, postępowania egzekucyjnego a umorzenie należności - czy to to samo?
11. Ponowne wszczęcie egzekucji.
12. Koszty postępowania egzekucyjnego - ogólne zasady, wzajemne rozliczenia pomiędzy Wierzycielem a organem egzekucji
13. Orzecznictwo.

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

349 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

05.04.2022 r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS