Szkolenie online

Szkolenie – ZUS – Najważniejsze zmiany w 2022.


Wykładowca: Dariusz Suchorowski  Data: 19.01.2022 Czas trwania: 9.00 – 15.00


Program szkolenia

1.    Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia i maja 2021r. - 30 minut
•    obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło,
•    obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną - kod zawodu pracowników i zleceniobiorców.


2. Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa - 60 minut
•    zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
•    skrócenie długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
•    zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
•    zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków
•    ujednolicenie zasad dotyczących emerytów i rencistów nie mających prawa do zasiłków po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
•    prawo żądania od ubezpieczonych i ich płatników dostarczenia nieodpłatnie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i wypłaty.
•    możliwość dokonywania przez ZUS potrąceń z należnych zasiłków bez konieczności wdrażania egzekucji.


3. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - 210 minut
•    zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz chorobowego po przystąpieniu do niego –obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich nie zapłacenia,
•    zmiana wysokości kwoty nie powodującej obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,
•    sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku,
•    definicje przyczyn leżących po stronie ZUS, mających wpływ na dokonywanie wpłat składek po obowiązującym terminie,
•    wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę,
•    uprawnienia ZUS do potrąceń ze świadczeń kwot nie opłaconych należności składkowych, bez konieczności wdrażania postępowania egzekucyjnego,
•    zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS,
•    zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
•    ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,
•    wpływ ograniczenia korekt na poprawność danych na koncie ubezpieczonych,
•    uprawnienia ZUS do porządkowania danych na kontach ubezpieczonych
•    zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną,
•    obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS
•    możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS
•    obowiązkowa elektroniczna forma wniosku o wydanie i otrzymanego zaświadczenia A1, w przypadku delegowania pracownika do innego kraju UE lub naprzemiennej pracy w co najmniej dwóch krajach UE
•    rozszerzenie definicji nienależnie pobranego świadczenia,
•    możliwość składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli również po otrzymaniu aneksu do protokołu kontroli,


4. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 30 minut
•  brak możliwości stosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków do stopy procentowej,
•  zmiana sposoby zawiadamiania płatnika składek o ustalonej dla niego stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
•  uprawnienie ZUS do występowania do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie korygowania liczby ubezpieczonych zatrudnionych w warunkach zagrożenia.


5. Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS - 30 minut
•  likwidacja tzw. emerytur czerwcowych
•  ustalenie dla „nowych” emerytów wyłącznie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy,
•  ograniczenie częstotliwości składania wniosków o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

Prowadzący - Dariusz Suchorowski  

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuje się zawodowo od ponad 30 lat. Pracę rozpoczynał jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierował Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.
Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracował z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat był również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Zapisz się

399zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

19.01.2022r.

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, certyfikat on-line.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS