Szkolenie online

Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami – zagadnienia praktyczne.


Wykładowca: Małgorzata Czartoryska, Data: 16.06.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Cel szkolenia i program

Grupa docelowa: przedstawiciela podmiotów publicznych i innych zobowiązanych lub chcących wdrożyć rozwiązania w obszarze zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przedmiot i cel szkolenia: szkolenie dotyczy konieczności zrealizowania obowiązku zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne i inne zobowiązane do tego podmioty. Szkolenie ma na celu szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zagadnienia dostępności oraz pokazania zasad, metod praktycznego wdrażania dostępności w obszarach: architektonicznych, komunikacyjno-informacyjnych oraz cyfrowych.

Metodyka: wykład, case study, dyskusja.

Materiał: prezentacja, gotowe wzory dokumentacji.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne – ustawy o zapewnieniu dostępności i regulacje sektorowe.
2. Zakres podmiotowy regulacji – kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
3. Zakres przedmiotowy regulacji, czyli zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny.
4. Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa – omówienie zagadnień
5. Uniwersalne projektowanie – minimalne wymagania -kwestie praktyczne
6. Racjonalne usprawnienia – minimalne wymagania -kwestie praktyczne.
7. Alternatywny dostęp – wyjaśnienia i kwestie praktyczne.
8. Koordynator ds. dostępności:
- kto jest zobowiązany do wyznaczenia Koordynatora,
- powołanie zespołu ds. dostępności,
- zarządzenia – przykłady,
- zadania koordynatora,
- jak opracować i wykonać plan zapewnienia dostępności- omówienie czynności na każdym etapie opracowania, realizacji i wdrażania Planu.
- monitorowanie zapewnienia dostępności- sposób realizacji-zagadnienia praktyczne
9. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej – program zadania audytowego (przykład), pytania audytowe (przykład), sprawozdanie z audytu (omówienie), omówienie poszczególnych etapów audytu realizowanego w ramach zadania zapewniającego i zadania doradczego.
10. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – pierwszy raport do 31.03.2021r.
11. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
12. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.
13. Skarga na brak dostępności.
14. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.

Prowadzący

Małgorzata Czartoryska

prawnik, wieloletni pracownik i współpracownik organów administracji rządowej i samorządowej, specjalista w zakresie procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej, zarzadzania jednostką organizacyjną administracji publicznej, audytor wewnętrzny., wieloletni wykładowca uczelni publicznych i niepublicznych (WSB Wrocław, WSB Gorzów Wielkopolski, SAS Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) i wielu firm szkoleniowych (Infor, BDO, MDDP, GoldenTraining itd.).

Zapisz się

399zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

16.06.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS