ZMIANY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. 2019.1469 Z DNIA 2019.08.06) – WYBRANE ZAGADNIENIA. Wykładowca: Wiesława Kuberska

Cel szkolenia i program

 1. Nadużycie prawa procesowego – sankcje i narzędzia realizacji
  A. Sankcje
  a. pojęcie nadużycia prawa procesowego
  b. założenia wprowadzenia klauzuli generalnej
  c. skuteczność klauzuli generalnej.
  d. postulat de lege ferenda
  B. Narzędzia
  a. zaskarżalny zwrot quasi pozwu
  b. oddalenie w trybie uproszczonym oczywiście bezzasadnego powództwa
  c. możliwość pozostawienia zażalenia wniesionego jedynie dla zwłoki bez rozpoznania w aktach sprawy
  d. zmiany w instytucji wniosku o wyłączenie sędziego
  e. możliwość pozostawienia bez rozpoznania w aktach sprawy wniosków o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku, złożonych jedynie dla zwłoki.
 2. Zmiany w zakresie przygotowania sprawy do rozpoznania
  a. niektóre zmiany w zakresie przepisów ogólnych
  b. zmiany w zakresie przygotowania rozprawy, nowe możliwości wydania wyroku zaocznego
  c. zmiany w zakresie przeprowadzenia rozprawy
 3. Postępowanie w sprawach gospodarczych (art. 4581 KPC)
  a. przywrócenie odrębnego postępowania rozpoznawczego gospodarczego
  b. pojęcie sprawy gospodarczej
  c. odmienności tego postępowania odrębnego.
  d. Wybrane zmiany w innych postępowaniach odrębnych
 4. Zmiany w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym
  a. rozpoznawanie zażaleń w sądzie pierwszej instancji,
  b. zmiana modelu kontroli wstępnej skargi apelacyjnej
 5. Wybrane zagadnienia zmian w postępowaniu egzekucyjnym i klauzulowym

Prowadzący

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, od 2010 r. wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, od lat prowadzi zajęcia z szeroko rozumianej cywilistyki dla sędziów, radców prawnych, aplikantów aplikacji sędziowskiej i radcowskiej, oraz innych osób zawodowych zajmujących się stosowaniem prawa.
Jest autorką wielu publikacji, dotyczących zarówno procedury cywilnej, jak i prawa materialnego, np. Środek ochrony prawnej przed sądem [w:] M Sakowska-Baryła i B. Fischer (red.), Realizacja praw osób, których dane dotyczą pod redakcją, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2017; Ustne uzasadnienie wyroku w postępowaniu cywilnym, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2016, nr 2, s. 79-86; Zasady ogólne udzielenia zabezpieczenia, [w:] W. Kuberska (red.), Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne – wybrane zagadnienia. Casebook, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 2015, s. 1-86; Postępowanie odwoławcze, [w:] P. Borkowski (red.), oraz Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Orzeczenia, ich wykonalność i prawomocność. Środki odwoławcze i środki zaskarżenia. Casebook, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 2015, s. 133-293.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.