ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Cel szkolenia i program

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 • Zagadnienia teoretyczne
 • Uregulowania prawne
 • Rozliczenie i ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
 • Rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym
 • Rozliczenie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Ustalenie stanu należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego, odpisy 
 • Aktualizujące należności, wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami
 • Środki pieniężne w ewidencji rocznej
 • Środki europejskie i pochodzenia zagranicznego na koniec roku
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja i weryfikacja zaangażowania
 • Wydatki niewygasające z końcem roku
 • Sporządzenie wstępnego zestawienia sald i obrotów księgi głównej
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień bilansowy
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów
 • Księgowania związane z końcem roku – korespondencja kont syntetycznych

2. Bilans budżetu samorządu terytorialnego

 • Specyfika samorządu
 • Zamknięcie księgi rachunkowej budżetu
 • Odzwierciedlenie kont księgi głównej w poszczególnych pozycjach bilansu

3. Bilans jednostki budżetowej

 • Odzwierciedlenie sald księgowych w pozycjach bilansu

4. Obliczanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym

 • Wariant porównawczy obliczania wyniku finansowego
 • Zasady sporządzania rachunku zysków i strat (odzwierciedlenie sald)

5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak również firmach komercyjnych zdobył doświadczenia w następujących dziedzinach:

· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zarządzania finansami i budżetu zadaniowego oraz dziedzin związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;

· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu prawa, finansów, zarządzania, sprzedaży, psychologii;

· doradztwo w zakresie prawa, finansów (w tym publicznych) oraz otwierania i prowadzenia własnej firmy.;

· przygotowanie, organizacja, prowadzenie i ewaluacja szkoleń w ramach działania własnej firmy i korporacji;

· prowadzenie rachunkowości, zarządzanie zasobami oraz inne działania związane z prowadzeniem własnej firmy;

· przygotowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie wprowadzanych w jednostce regulacji wewnętrznych (zarządzenia, procedury, instrukcje) pod względem legalności i skuteczności regulacji;

· prowadzenie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

· zarządzania dużymi zespołami w obszarze finansowym i sprzedażowym banków polskich i zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego;

· planowania i rozliczania budżetów oraz określanie i monitoring planów sprzedaży jednostek bankowych w ramach zarządzania regionalnego jednego z największych banków komercyjnych w Polsce oraz towarzystwa ubezpieczeniowego na poziomie centrali.

Posiada 20-to letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i seminariów. Przeprowadzał szkolenia dla następujących podmiotów:

· Ministerstwo Obrony Narodowej

· MSWiA (przed zmianą)

· Ministerstwo Środowiska

· Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

· Ministerstwo Edukacji Narodowej

· Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

· Ministerstwo Infrastruktury

· Ministerstwo Sprawiedliwości

· Ministerstwo Gospodarki

· Ministerstwo Zdrowia

· ARIMR, WAM

· Urzędy Marszałkowskie: Mazowiecki, Warmińsko – Mazurski, Łódzki, Małopolski, Wielkopolski, Lubelski.

Wyślij zapytanie: szkolenia@szkolenia-eureka.pl 

Prosimy o przesłanie wstępnej ilości osób oraz przybliżony termin.