UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO ZMIANIE PRZEPISÓW PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO Wykładowca: Sędzia Janusz Płoch

Cel szkolenia i program

Zajęcia prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane są do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa upadłościowego w zakresie oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców (Dz. U. z 23.09.2019 roku, poz. 1802).
Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie zmodyfikowany obraz przebiegu postępowania upadłościowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nowe obowiązki i zadania syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

Program

 1. Istota i cel postępowania oddłużeniowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz prywatnych przedsiębiorców.
 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenie upadłości – zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości. Dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu.
 3. Schematy przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza). Podstawowe etapy postępowań , skutki prawne i formy zakończenia postępowania.
 4. Nowa rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku i zobowiązań.
 • Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji (w tym pre-pack).
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy.
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

5. Tryb i warunki „oddłużenia”

 • Plan spłaty wierzycieli – tryb ustalenia planu spłaty, nowe obowiązki dla syndyka;
 • Warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
 • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

6. Możliwości kontroli działań syndyka (skarga na czynności syndyka) oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.

Prowadzący

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych. Od 1989 roku orzeka w sprawach gospodarczych, w tym w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą prawa upadłościowego. W roku 2002 konsultant komisji sejmowej a w roku 2009 – komisji Senackiej w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze. Od 1991 roku jest wykładowcą akademickim z zakresu prawa gospodarczego – zwłaszcza w tematyce prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego – prowadząc zajęcia w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury (d. KCKKSPiP). Szkoli sędziów i syndyków w ramach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkoleń, kursów i konferencji. Autor wielu publikacji z tematyki prawa gospodarczego a w tym głownie z obszaru prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.