TAKTYKA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA (METODYKA PRACY PEŁNOMOCNIKA). Wykładowca: Tomasz Chojnacki

Cel szkolenia i program

I . Wstęp
Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący

II. Pełnomocnictwo

 1. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.
  a. Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.
  b. Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.
  c. Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.
 2. Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).
  a. Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.
  b. Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.
  c. Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.
  d. Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.
  e. Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.
  f. Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

 1. Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.
 2. Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.
 3. Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

 1. Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika w zakresie ustalania właściwości funkcjonalnej sądu ( sprawa cywilna a sprawa gospodarcza )
 2. Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.
  a. Definicja przedsiębiorcy.
  b. Działalność gospodarcza a zawodowa.
  c. Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.
  d. Specyfika postepowania gospodarczego
  e. Kiedy pełnomocnik winien składać wniosek o wyłączenie procedury gospodarczej przed sądem gospodarczym

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

 1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.
 2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
  z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.
 3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

 1. Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego w świetle wprowadzenia postępowania przygotowawczego
 2. Rola pełnomocnika w czasie posiedzenia przygotowawczego – współdziałanie przy sporządzaniu planu rozpraw
 3. Zgłaszanie zastrzeżeń przez pełnomocników procesowych w świetle nowej treści art.162 k.p.c. na różnych etapach postępowania w tym w toku posiedzenia przygotowawczego
 4. Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje z tym związane – art.4¹ k.p.c. – klauzula generalna a sankcje wynikające z dyspozycji art. 226 k.p.c.
 5. Czynności pełnomocnika które Sąd może zakwalifikować jako nadużycie prawa procesowego
 6. Terminy do składania przez pełnomocników twierdzeń i dowodów
 7. Zarzut materialno-prawny a zarzut procesowy oraz terminy do ich składania
 8. Obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń po zatwierdzeniu planu rozpraw a rola pełnomocnika w zakresie zmiany stanowiska sądu
 9. Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postępowania.
 10. Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

 1. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.
 2. Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

 1. Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
  w wyrokach (zwłaszcza dotyczących kosztów zastępstwa procesowego)
 2. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.
 3. Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.
 4. Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego

Prowadzący

Sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.