Szkolenie online. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH? Wykładowca: dr Ewaryst Kowalczyk

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia: przedstawienie, omówienie i przećwiczenie praktycznych aspektów udzielania zamówień sektorowych.

Metoda szkolenia: omówienie reguł, pytania i odpowiedzi, dyskusja, ćwiczenia.

Program

A. Trzy kroki dla odpowiedniego przygotowania postępowania o zamówienie publiczne

1. Jak zaplanować postępowania i oszacować wartości zamówień?

a) Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?

b) Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia

c) Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?

d) Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne

e) Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe i podlegające wznowieniu

2. Jak wywiązać się prawidłowo z nowych obowiązków przedrealizacyjnych?

a) Analiza potrzeb zamawiającego

b) Analiza wariantów realizacji zamówienia

3. Jak prawidłowo przygotować nowe dokumenty w postępowaniu

a) SWZ (Specyfikacja warunków wamówienia)

b) OPiW (Opis potrzeb i wymagań zamawiającego)

B. Newralgiczne czynności w trakcie postępowania o zamówienie publiczne wg. nowych zasad

1. Ocena podmiotowa wykonawców

• Nowe warunki udziału w postępowaniu;

• Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia

• Grupa kapitałowa

• Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego

• Podmiotowe środki dowodowe

2. Ocena przedmiotowa

• Opis przedmiotu zamówienia

• Badanie i ocena ofert

• Przedmiotowe środki dowodowe

• Odrzucanie ofert

3. Czynności naprawcze i inne działania podejmowane przez zamawiającego w trakcie postępowania

• Wzywanie do wyjaśnień

• Wzywania do uzupełnień

• Poprawianie ofert

• Inne

4. Zakończenie postępowania

• Zmodyfikowane przesłanki unieważnienia postępowania

• Wybór wykonawcy

C. Kluczowe aspekty praktyczne postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

• Tryb podstawy

• Negocjacje

• Publikacje

• Jak obliczać terminy?

• Wyjaśnienie treści SWZ i OPiW

D.Zamówienia powyżej progów unijnych – istotne zmiany

• ważne zmiany w trybach udzielania zamówień

• uporządkowanie procedury odwróconej

• nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium

• nowe terminy związania z ofertą

• wszczynania postępowań poniżej progów UE

E. Kluczowe wyzwania związane z zawieraniem i wykonywaniem umów po zmianach

• klauzule abuzywne

• obowiązek współpracy

• waloryzacja wynagrodzenia

• zaliczki

• określenie kar umownych

• raport z wykonania umowy

F. Zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych

• Dzielenie i łączenie zamówień skutkujące niezastosowaniem ustawy Pzp

Prowadzący

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego.

Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Platforma online.

Czas trwania: 1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia: najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.