Szkolenie on-line. PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRACY PEŁNOMOCNIKA po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia oraz konieczność zmiany przez pełnomocników taktyki związanej z koncentracją materiału dowodowego wobec zmian procedury cywilnej w zakresie postępowania dowodowego. Wykładowca: Tomasz Chojnacki

Cel szkolenia i program

I. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku
II. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki.

 1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników
 2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego

III. Apelacja – prawidłowe jej formułowanie

 1. Wymagania formalne związane z pismem procesowym oraz treścią art.187 k.p.c. i art. 368 k.p.c.
  a. pełnomocnictwo do zastępowania strony
  b. określenie zakresu zaskarżenia
  c. przytoczenie i uzasadnienie podstaw apelacji
  d. prawidłowe określenie wniosków apelacji ( uchylenie a zmiana )

2. Pozostałe możliwe wnioski apelacji
– wniosek o zwolnienie od kosztów
– wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji
– wniosek o wyznaczenie rozprawy
– wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia

3. Zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie,
4. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc,
5. Kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc,
6. Formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy (właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami),
7. Nowy system koncentracji materiału dowodowego w kontekście wprowadzenia postępowania przygotowawczego

IV. Zażalenie

a. zażalenia poziome oraz zażalenia pionowe oraz zażalenie niedopuszczalne,
b. zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w wyrokach,
c. zaskarżanie postanowień sądu II instancji,
d. wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu.

V. Pozostałe środki zaskarżenia – prawidłowy sposób ich formułowania
1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
4. Skarga na orzeczenia referendarza sądowego.

VI. Zasady określenia wartości przedmiotu zaskarżenia.

 1. Roszczenie powództwa na podstawie art. 383 kpc,
 2. Powództwa łączone (o roszczenie majątkowe i niemajątkowe),
 3. Powództwo główne i wzajemne,
 4. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania (art. 219 kpc),
 5. Współuczestnictwo w sporze,
 6. Zaskarżenie odsetek w apelacji,
 7. Postępowanie uproszczone – apelacja i zażalenie ( różnice w zakresie formułowania)

VII . Prawidłowy sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników

 1. Istotne elementy wniosku dowodowego
 2. Sankcja dla strony w stosunku do niekompletnego lub nieprawidłowego wniosku dowodowego.
 3. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego.
 4. Zagadnienia związane z dopuszczeniem przez sąd dowodu z urzędu.
 5. Specyfika dowodu z opinii biegłego sądowego i możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postępowaniu
 6. Wprowadzenie dowodu z tzw. świadka eksperta w postępowaniu uproszczonym
 7. Wniosek o zeznania świadków na piśmie i konsekwencje z tym związane
 8. Kryteria oceny przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego.
 9. Przesłanki umożliwiające stronie kwestionowanie prawidłowości przeprowadzenia opinii przez biegłego sądowego
 10. Zarzuty apelacyjne dotyczące dowodu z opinii biegłego sądowego
 11. Wpływ dowodu z opinii biegłego sądowego na wyrok w sprawie.

VIII. Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku

 1. Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego
 2. Zagadnienia związane z koncentracją materiału dowodowego – prekluzja w zgłaszaniu wniosków dowodowych
 3. Problemy dotyczące uznawania zażaleń jako nadużycie prawa procesowego
 4. Zmiany w postępowaniu dowodowym w zakresie zeznań świadków na piśmie i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie
 5. Uzasadnianie orzeczeń sądu I i II instancji – różnice w interpretacji przepisów
 6. Wątpliwości w zakresie składu sądu w postępowaniu zażaleniowym i uproszczonym
 7. Postępowanie gospodarcze – zagadnienia sporne
 8. Wątpliwości związane z możliwością skutecznego formułowania zarzutu potracenia

Prowadzący

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Platforma online.

Czas trwania: 1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia: najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.

Koszty:

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.