Szkolenie on-line. KONTROLA UCHWAŁ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności oraz związana z tym odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu. Wykładowca: Tomasz Chojnacki

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia: Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

Adresaci szkolenia: Wykład adresowany jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i reprezentujących je w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.

Program:

  1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji przez członków zarządu spółek kapitałowych
  2. Modyfikacje podmiotowe i przedmiotowe zakresu reprezentacji członków zarządu oraz ocena w konsekwencji ważności dokonanych przez nich czynności
  3. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich reprezentowania

a) konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek

b) kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu  przez pozostałych piastunów tego organu

4. Reprezentacja spółek kapitałowych

– w umowach i sporach z członkami zarządu

– w procesie o uchylenie uchwał Zgromadzenia Wspólników

– wpływ na czynności dokonane przez członka zarządu wobec uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały o jego powołaniu

5. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym związane

a) powołanie członka zarządu

b) odwołanie członka zarządu

c) zawieszenie członka zarządu

d) problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu

6. Rada nadzorcza jako organ uprawniony do reprezentowania spółek kapitałowych

7. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółek kapitałowych

a. zakres umocowania prokurenta

b. zagadnienie prokury łącznej

c. ustawowe ograniczenia prokury

8. Reprezentacja spółek kapitałowych w organizacji i likwidacji

9. Charakter odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej

a. odpowiedzialność dyscyplinarna ( korporacyjna )

b. zawieszenie w pełnieniu funkcji członka zarządu oraz kwestie związane z delegowaniem osoby do pełnienia funkcji członka zarządu

c. odpowiedzialność cywilnoprawna ( odszkodowawcza )

10. Odpowiedzialność członka zarządu przy tworzeniu spółki oraz podwyższaniu jej kapitału zakładowego

11. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu przewidziana w przepisach kodeksu spółek handlowych

a. wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych ( art.291 k.s.h. i art.479 k.s.h. )

b. wobec spółki oraz osób trzecich ( art. 292 k.s.h., art. 480 do 484 k.s.h. )

12. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

a) przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności

b ) przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu

c) kadencja a mandat członka zarządu w kontekście jego odpowiedzialności

d ) pojęcie bezskutecznej egzekucji

13. Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów.

a. kontrola uchwał wspólników spółek przez sąd rejestrowy na mocy art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w trakcie rozpoznawania wniosku o rejestrację zmian

b. następcza kontrola uchwał przez sąd rejestrowy stanowiących podstawę wpisu na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy KRS

c. niedopuszczalność kontroli uchwał zmierzających do zapewnienia zgodności wpisów w rejestrze z rzeczywistym stanem rzeczy ( art. 24 ustawy KRS )

d. wadliwe uchwały wspólników – kognicja sądu rejestrowego a sądu procesowego- zarzut nieważności uchwały wspólników – możliwość jego podniesienia po upływie terminu zawitego

e. charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały wspólników

f. nieważność uchwały wspólników z powodu jej sprzeczności z ustawą jako podstawa powództwa odszkodowawczego

g. zaskarżanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych

h. zagadnienia dotyczące tzw. uchwał nieistniejących

i. przesłanki powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały a powództwa o jej uchylenie – możliwość formułowania zarzutu ewentualnego.

Prowadzący

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Platforma online.

Czas trwania: 1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia: najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.