Szkolenie on-line. ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH w praktyce po ostatnich nowelizacjach. Wykładowca: dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego

Program

1.Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym

a. pełnomocnictwo adwokata, radcy prawnego i pełnomocnika zagranicznego

b. ustanowienie pełnomocnika z urzędu

c. zakres pełnomocnictwa

d. wypowiedzenie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

2. Adwokat i radca prawny jako pełnomocnicy procesowi

2.1. Sporządzanie pism procesowych wszczynających postępowanie

a. określenie żądania – rodzaje

b. przytoczenie podstawy faktycznej i prawnej

c. przykładowe stany faktyczne

2.2. Powództwo wzajemne

2.3. Zarzut potrącenia

3. Postępowanie przygotowawcze

3.1. Posiedzenie przygotowawcze

3.2. Plan rozprawy i jego realizacja

4. Koncentracja materiału procesowego

4.1. Czynności w postępowaniu dowodowym

a. przedmiot i ciężar dowodu

b. składanie wniosków dowodowych

c. tezy dowodowe dla ustalenia faktu

d. środki dowodowe

e. nadużycie prawa procesowego

5. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051. –2058 k.p.c.).

5.1. Plan rozprawy i jego realizacja

6. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

6.1.Prymat dowodu z dokumentów, ograniczenie dowodu ze świadków

6.2.Prekluzja dowodowa

6.3.Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń

6.4.Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu

6.5.Zawarcie umowy dowodowej

6.6. Zmiany w przepisach dotyczących egzekucji

7. Postępowanie między instancyjne

7.1.Wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia

a. apelacja – wymagania konstrukcyjne i formalne

b. skarga kasacyjna – wymagania kreatywne i formalne

c. wzór apelacji i skargi kasacyjnej

8. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Platforma online.

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 9.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 9 punktów  wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia: najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.

Koszty:

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.