PRAWO PRACY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA SĄDOWYCH ODDZIAŁÓW KADR Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI CZASU PRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI. Wykładowca: Andrzej Kurzych

Cel szkolenia i program

I. Związki zawodowe
1) Samorządność i niezależność związku zawodowego – wnioski praktyczne,
2) Zasada niedyskryminacji,
3) Pojęcie zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej,
4) Obowiązek informacyjny związku zawodowego,
5) Zasady współdziałania ze związkami zawodowymi w zakresie rozwiązywania umów o pracę,
6) Reprezentatywna organizacja związkowa,
7) Wielość związków zawodowych,
8) Współdziałanie ze związkami zawodowymi w sferze wynagrodzeniowej i działalności socjalnej,
9) Ochrona stosunku pracy działaczy związkowych.
10) Zasady zwalniania działaczy związkowych w celu dokonywania doraźnych czynności na rzecz związku zawodowego,
11) Składki członkowskie,
12) Spory zbiorowe (w tym akcje protestacyjne).

II. Wybór przedstawiciela załogi.
III. Czas pracy pracowników sądów

1) Metoda regulacji prawnej,
2) Systemy czasu pracy dopuszczone w sądownictwie i ich ramowa charakterystyka,
3) Okres rozliczeniowy.
4) Pojęcie harmonogramu czasu pracy,
5) Praca poza normalnymi godzinami pracy (w tym wyłączenia),
6) Formy kompensowanie pracy ponadwymiarowej,
a) Zasady udzielania czasu wolnego (w tym cofnięcie udzielonego czasu wolnego),
b) Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową,
c) Kompensowanie pracy w dni wolne od pracy,
d) Dyżury aresztowe (odpoczynek po dyżurze),
7) Czas pracy kierowników sekretariatów i oddziałów,
8) Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

IV. Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym (po zmianach w kodeksie pracy).
V. Przeniesienie urzędnika i asystenta.
VI. Urlopy na żądanie – podstawowe wskazania praktyczne.
VII. Oceny pracownicze (uwagi porządkujące).
VIII. Wybrane zagadnienia dotyczące rozwiązania umów o pracę (w szczególności w zakresie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia).
IX. Dokumentacja pracownicza – wybrane zagadnienia
.

Prowadzący

Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 17 stycznia 2018 r. delegowany do Sądu Okręgowego w Toruniu, od 2013 r. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Toruniu, od marca 2017 r. do stycznia 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu, wieloletni wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (zawodowych i dla aplikantów, także dla pracowników i radców prawnych ZUS), autor opracowań z tego zakresu.ników i radców prawnych ZUS), autor opracowań z tego zakresu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.