PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW – ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI W DOBIE COVID – 19. Wykładowca: Michał Nocuń

Cel webinarium (szkolenia) i program

W dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i coraz bardziej restrykcyjnych środków stosowanych przez władze polskie i zagraniczne do jej zwalczania konieczna jest znajomość praw i obowiązków pracowników, a także świadomość możliwych działań które mogą zostać podjęte przez władze w celu zatrzymania pandemii. Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami w produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy. Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość ram prawnych zarządzania pracownikami. W dobie pandemii natomiast konieczna jest świadomość tego, jak szczególne przepisy sanitarnoepidemiologiczne oraz praktyka wymuszona przez oczekiwania społeczne czy sytuację międzynarodową zmienia relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

Cele szkolenia

• Zapoznanie uczestników z przepisami stosowanymi podczas zwalczania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i skutkami istniejących i nowych zasad. • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.

Program webinarium (szkolenia)

  1. Prawo pracy w dobie koronawirusa:

a) Jak działają nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)? b) Co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej? c) Czy praca zdalna jest równoznaczna z kodeksową telepracą? d) Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania, e) Jakie zasady dotyczą przestoju w zakładzie? f) Jakie możliwości daje władzom tzw. specustawa antywirusowa i ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w kontekście zatrudniania pracowników i pracy zakładów? g) Delegacje służbowe w okresie epidemii

2. Czas pracy:

a) Czas pracy z formułą pracy zdalnej – skuteczne metody zarządzania czasem pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zarażeniem; b) w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej. c) Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy): d) kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas? e) W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy? f) Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy? g) Godziny nadliczbowe: • w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach? • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym? • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

3. Urlopy

a) Koronawirus a urlopy – czy można wysyłać pracowników na urlop w związku z epidemią? Czy pracownik może odbywać kwarantannę podczas urlopu? b) Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych. c) Udzielanie urlopów na żądanie d) Możliwość odwołania pracownika z urlopu e) Inne absencje pracownicze f) Urlopy okolicznościowe g) Krwiodawcy h) Wyjścia prywatne i) Szkolenia (BHP i zwykłe) j) Badania lekarskie

4. Kary dyscyplinarne

a) Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady: b) Terminy związane z nakładaniem kar c) Rodzaje kar d) Rozmowa z ukaranym e) Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp. f) Za co można pracownika karać g) Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy: h) Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?

5. Rozwiązywanie umów

a) Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron b) Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę c) Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy d) Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę e) Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy f) Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)? g) Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym h) Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję? i) Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym j) Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika.

Prowadzący

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi
i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem
i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”,
a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Webinarium (szkolenie) on-line.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe – w godzinach 10:00 – 13:15 z jedną przerwą.

Uwaga! Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Napisz a my wyślemy szczegóły.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: Uczestnictwo 1 osoby wynosi 299 PLN netto + 23% VAT (367,77 PLN brutto).

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym.

Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, imienny certyfikat ukończenia szkolenia on-line , konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.