PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2021 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Wykładowca: Marcin Ziomkowski

Cel webinarium (szkolenia) i program

Z dniem 1 stycznia 2021 r. pracodawców oraz pracowników z sektora finansów publicznych zaczną obowiązywać szczególne przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Czym są, jaką rolę mają spełniać i co nowego niosą ze sobą uregulowania w nich zawarte? Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to „OFE” pod zmienioną nazwą? Czy to nowy program oszczędnościowy czy uaktualniony program emerytalny?
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez pracodawców i pracowników z sektora finansów publicznych. Szkolenie jest skierowane zarówno do kierownictwa, osób pracujących z działach kadr i płac, pracowników działów księgowości jak również pozostałych pracowników z sektora finansów publicznych zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych od 1 stycznia 2021 r. Wychodząc naprzeciw obowiązkowym zmianom, za pośrednictwem szkolenia, chcemy ułatwić sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.


Cel webinarium (szkolenia) i program

 1. Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  a) Stanowisko ustawodawcy
  a.i. Program Budowy Kapitału
  a.ii. Powszechny System Oszczędzania
  a.iii. Program bezpiecznej emerytury
  b) 1 stycznia 2019 r. – data wejścia w życie ustawy
  c) 1 stycznia 2021 r. – data objęcia sektora finansów publicznych programem PPK
 2. Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych
  a) Cele wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  b) Czy PPK to drugie OFE?
  c) Cechy PPK (powszechność, dobrowolność, zachęty, instytucje finansowe)
  d) Rola Skarbu Państwa w funkcjonowaniu Pracowniczych Planach Kapitałowych
 3. Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
  a) Podstawy prawne tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
  b) Osoby zatrudnione
  c) Prawa i obowiązki sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników
  c.i. Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
  c.ii. Zawieranie umów PPK
  Umowa o zarządzenie PPK
  Umowa o prowadzenie PPK
  c.iii. Obowiązki administracyjne i informacyjne sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników
  d) Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?
  d.i. Przystąpienie, wystąpienie i wznowienie uczestnictwa w PPK – terminy i zasady
  d.ii. Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
  e) Kto i ile wpłaca do Pracowniczych Planów Kapitałowych?
  e.i. Wpłaty dokonywane do PPK – zasilenia obligatoryjne
  i dobrowolne składek do PPK
  e.ii. Podstawa i metody naliczania PPK
  e.iii. Wpłaty finansowane przez pracownika
  e.iv. Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  e.v. Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna
  i dopłaty roczne)
  e.vi. Podatki, ulgi, potrącenia w wpłatach na PPK
  f) Dokumentacja PPK
  f.i. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
  f.ii. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
  f.iii. Inne deklaracje i wnioski stosowane w PPK
  f.iv. Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK
  g) Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK
  i. Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia
  Wypłata transferowa
  Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
  Zwrot środków na wniosek pracownika
  g.ii. Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia
  Wypłata środków zgromadzonych na PPK
  Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
  g.iii. Czy można zgłosić członków rodziny do PPK?
  h) Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste):
  i. Podział środków w wyniku rozwodu
  ii. Dziedziczenie środków
 4. Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
  a) zasady i instytucje inwestowania PPK
  b) zadania wyznaczonej instytucji finansowej
  c) koszty zarządzania PPK
  d) nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  e) ewidencja PPK
  f) portal PPK
 5. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie
  a) Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
  b) Odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
  c) Skutki nakłaniania pracodawcy do rezygnacji z PPK
  d) Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK


Prowadzący

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy i prawo cywilne. Uczestniczy w procesach due diligence odpowiadając za aspekty pracownicze i korporacyjne. Posiada również doświadczenie w procesach łączeń, podziałów i likwidacji spółek prawa handlowego.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Webinarium (szkolenie) on-line.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe – w godzinach 10:00 – 13:15 z jedną przerwą.

Uwaga! Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Napisz a my wyślemy szczegóły.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: Uczestnictwo 1 osoby wynosi 329 PLN netto + 23% VAT (404,67 PLN brutto).

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym.

Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, imienny certyfikat ukończenia szkolenia on-line , konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.