PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2021 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Wykładowca: Marcin Ziomkowski

Cel webinarium (szkolenia) i program

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Wdrożenie PPK wprowadziło szereg nowych rozwiązań z zakresu dodatkowego oszczędzania na emeryturę, które pracownicy, jak i pracodawcy dopiero poznają.

Kurs „Pracownicze Plany Kapitałowe” ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały, a zarazem atrakcyjny sposób zasad tworzenia  Pracowniczych Planów Kapitałowych i wyjaśnienie jak funkcjonują one w kontekście gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych.

Ze względu na specyfikę szkolenia online PPK nasz kurs kierujemy przede wszystkim do członków zarządów spółek, osób pracujących w działach kadr i płac, pracowników działów księgowości małych, średnich i dużych firm. Do skorzystania ze szkolenia PPK zachęcamy również pracowników zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Kurs „Pracownicze Plany Kapitałowe” – agenda

Program szkolenia online został opracowany w taki sposób, żeby odpowiadać na potrzeby i oczekiwania zróżnicowanego odbiorcy kursu – zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Dlatego też w ramach szkolenia większość kwestii związanych z wdrożeniem PPK poruszamy z perspektyw organu zatrudniającego i pracownika, uwzględniając przy tym specyficzne oczekiwania osób niezwiązanych na co dzień z kwestiami kadrowymi i płacami. Jednocześnie nasz kurs ma pomóc Państwu przygotować się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Nie tylko suche fakty

Wdrożenie PPK zmienia nasz sposób postrzegania systemu emerytalnego. Dla jednych są to zmiany na lepsze, dla innych niekoniecznie… Żeby ułatwić Państwu zrozumienie w jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać nasz kurs rozpoczynamy do kilku słów wprowadzenia. Zależy nam na tym, żeby uczestnicy naszego szkolenia online mieli świadomość tego, co niosą za sobą uregulowania zawarte w ustawie z dnia 4 października 2018 roku i czym tak naprawdę są PPK. Czy jest to zupełnie nowy program oszczędnościowy czy jedynie uaktualnienie obowiązującego już programu emerytalnego?

Program webinarium (szkolenia)

1 Idea i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
a) Uzasadnienie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
a.i) Stanowisko ustawodawcy
a.ii) 1 stycznia 2019 r. – data wejścia w życie ustawy
a.iii) Zapisy ustawy o wydłużonym vacatio legis
b) Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
b.i) Program Budowy Kapitału
b.ii) Powszechny System Oszczędzania
b.iii) Program bezpiecznej emerytury


2 Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych
a) Cele wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
b) Czym Pracownicze Plany Emerytalne różna się od Pracowniczych Planów Kapitałowych – najważniejsze różnice
c) Podstawowe zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
d) Rola Skarbu Państwa w funkcjonowaniu Pracowniczych Planach Kapitałowych


3 Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
a) Podmiot zatrudniający
b) Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy PPK
c) Osoby zatrudnione
d) Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK
e) Dobrowolność uczestnictwa w PPK
f) Wpłaty dokonywane do PPK – zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK:
f.i) Podstawa naliczania PPK
f.ii) Przychody poza podstawą
f.iii) Wpłaty finansowane przez pracownika
f.iv) Wpłaty finansowane przez pracodawcę
f.v) Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
g) Prawa i obowiązki pracodawców
g.i) Analiza i wybór podmiotu, z którym pracodawca zawrze umowę, czyli czym się kierować wybierając usługodawcę PPK
g.ii) Umowy zawierane przez pracodawcę:
(g.ii.1) Umowa o zarządzenie PPK
(g.ii.2) Umowa o prowadzenie PPK
g.iii) Obowiązki administracyjne i informacyjne
g.iv) Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
g.v) Skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK
g.vi) Sankcje grożące pracodawcy za naruszenie ustawy o PPK
h) Prawa i obowiązki pracowników
h.i) Obowiązkowe członkowstwo, czyli kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?
h.ii) Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady
h.iii) Zmiana pracodawcy – zasady
h.iv) Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK
(h.iv.1) Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia
(h.iv.2) Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia
(h.iv.3) Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
(h.iv.4) Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
(h.iv.5) Zwrot środków na wniosek uczestnik
h.v) Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste):
(h.v.1) Podział środków w wyniku rozwodu
(h.v.2) Dziedziczenie środków
i) Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
i.i) zasady i instytucje inwestowania PPK
i.ii) koszty zarządzania PPK
i.iii) nadzór nad funkcjonowaniem PPK
i.iv) zadania wyznaczonej instytucji finansowej
i.v) ewidencja PPK
i.vi) portal PPK


4 Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie
a) Niedopełnienie obowiązków zawarcia umowy o zarządzanie PPK
b) Kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
c) Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów
i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
d) Odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
e) Skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK
f) Tryb orzekania – stosowanie przepisów Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia

Prowadzący

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy i prawo cywilne. Uczestniczy w procesach due diligence odpowiadając za aspekty pracownicze i korporacyjne. Posiada również doświadczenie w procesach łączeń, podziałów i likwidacji spółek prawa handlowego.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Webinarium (szkolenie) on-line.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe – w godzinach 10:00 – 13:15 z jedną przerwą.

Uwaga!  Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Napisz a my wyślemy szczegóły.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: Uczestnictwo 1 osoby wynosi 299 PLN netto + 23% VAT (367,77 PLN brutto).

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym.

Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Cena obejmuje:  udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, imienny certyfikat ukończenia szkolenia on-line , konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.