POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Cel szkolenia i program

Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszam, zostanie przedstawiona problematyka postępowania skargowo-wnioskowego oraz odrębnie uregulowanego postępowania w sprawie petycji. Każdemu przysługuje prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, samorządowych czy też organizacji i instytucji społecznych – zarówno w interesie publicznym, jak i dla ochrony interesów własnych lub innej osoby (za jej zgodą). Jest to prawo zagwarantowane przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez przepisy zawarte w jego dziale VIII. Rozpatrywanie petycji zostało uregulowane dopiero w roku 2014 odrębną ustawą z 5 września 2014 r., której przepisy obowiązują od 6 września 2015 r.

Specyfika tego postępowania, różnorodność przedmiotowa skarg i wniosków, brak sądowej kontroli a co za tym idzie brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo–wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszam, zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów. Celem szkolenia jest przedstawienie i przystępne wyjaśnienie pracownikom organu administracji samorządu terytorialnego rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków. Jest to bowiem postępowanie, z którym na co dzień zmierzyć się musi każdy organ wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie zostaną przedstawione w sposób porównawczy uregulowania dotyczące petycji.

Program szkolenia

I Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących postępowania uproszczonego w sprawach skarg, wniosków i petycji

II Zasada niekonkurencyjności postępowania skargowo-wnioskowego z postępowaniami orzeczniczymi.

III Charakterystyka postępowania uproszczonego w sprawach skarg, wniosków

i petycji

1. konstytucyjne prawo do składania skarg, wniosków i petycji

2. podmioty uprawnione do składania skarg, wniosków i petycji

3. przedmiot skarg, przedmiot wniosku

4. problematyka ograniczeń ilościowych bądź czasowych

5. zagadnienie opłat

6. problematyka aktów administracyjnych a postępowanie skargowo–wnioskowe

7. środki prawne

IV Prawidłowe klasyfikowanie pism – faza wstępna postępowania skargowo–

wnioskowego

1. zasada niekonkurencyjności postępowania skargowo-wnioskowego

z postępowaniami orzeczniczymi.

2. skargi (wnioski) w sprawach karnych bądź cywilnych rozstrzyganych przez sądy

powszechne

3. skargi w sprawach podatkowych

4. skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych

  1. Skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych, w których postępowanie nigdy nie toczyło się (art. 233 k.p.a.)

A/ wszczęcie postępowania z urzędu

B/ wszczęcie postępowania na wniosek strony

C/składanie podań przez osoby nie będące stronami

  1. Skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych, w których postępowanie toczy się (art. 234 k.p.a.)

A/ wnioski o wyłączenie pracownika lub organu

B/ ponaglenia na bezczynność albo przewlekłość postępowania

C/ wnioski o przywrócenie terminów zawitych

D/ odwołania

E/ zażalenia na postanowienia

  1. Skargi w sprawach rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnych, w których postępowanie zakończyło się decyzją ostateczną (art. 235 k.p.a.)

A/ przesłanki wznowienia postępowania

B/ przesłanki stwierdzenia nieważności

C/ wnioski o zmianę bądź uchylenie decyzji ostatecznych niewadliwych

D/ wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

E/ sprzeciw prokuratora bądź Rzecznika Praw Obywatelskich (Rzecznika Praw

Dziecka)

F/ skarga do sądu administracyjnego

  1. uprawnienia skarżących w postępowaniach jurysdykcyjnych wszczętych wskutek

skargi powszechnej

V Wymogi formalne wobec skarg i wniosków

1. sposoby wnoszenia skarg i wniosków

2. skargi wnoszone drogą mailową

3. zagadnienia dotyczące podpisu

4. zagadnienia dotyczące adresu

VI Wymogi formalne wobec petycji

1. sposoby wnoszenia petycji

2. petycje wnoszone za pomocą e-puapu albo drogą mailową

3. zagadnienia dotyczące podpisu

4. zagadnienia dotyczące adresu

5. zagadnienia dotyczące przedmiotu petycji

6. zgoda na złożenie petycji w cudzym imieniu

7. pozostawienie petycji bez rozpoznania

VII Petycja wielokrotna

VIII Właściwość organów administracji publicznej do rozpatrywania skarg i wniosków

1. określanie organów właściwych do rozpatrywania skarg i wniosków

2. przekazywanie skarg i wniosków według właściwości

3. skarga na organ a skarga na pracownika organu

IX Załatwianie skarg i wniosków

1. terminy załatwiania skarg i wniosków oraz petycji

2. bezzasadność skargi

3. ponowne załatwianie skargi w tej samej sprawie

4. postępowanie wyjaśniające

5. uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji

6. informacje o przebiegu postępowania

7. ponowne petycja w tej samej sprawie

X Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku, petycji

1. treść zawiadomienia

2. zawiadomienie w przypadku wielokrotnych skarg w tej samej sprawie

3. elementy zawiadomienia

4. zawiadomienie doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

5. zawiadomienie w przypadku petycji wielokrotnej

XI Problematyka odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania

administracyjnego w sprawach petycji

Prowadzący

– radca prawny, doktor prawa, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 60 publikacji naukowych.

Tylko w latach 2010-2019 przeprowadziła ponad 400 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie oraz oddziałów NFZ w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Warszawie, Łodzi, Włocławka, Grudziądza i Bydgoszczy, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Warszawie Starostw Powiatowych w Poznaniu, Tomaszowie Mazowieckim i Łasku oraz pracowników licznych urzędów pracy w tym np. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego czy warmińsko-mazurskiego.

Wyślij zapytanie: szkolenia@szkolenia-eureka.pl 

Prosimy o przesłanie wstępnej ilości osób oraz przybliżony termin.