POSTĘPOWANIE W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZUS I KRUS. Wykładowca: dr Maciej Wojtuń

Cel szkolenia i program

Szkolenie adresowane jest do pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy wykorzystują procedurę administracyjną w praktyce zawodowej i chcą usystematyzować i uspójnić posiadaną wiedzę. Program szkolenia ma na celu umożliwienie zrozumienia istoty konkretnych problemów prawnych ujawniających się w procesie stosowania przepisów postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych poprzez spojrzenie na procedurę administracyjną i sądową w szerszej perspektywie. Szkolenie oparte jest na połączeniu wiedzy teoretycznej z elementami praktycznymi; składa się z wykładu uzupełnionego omówieniem konkretnych problemów prawnych (kazusów). Materiały szkoleniowe oraz prezentacja mają formę schematów graficznych obrazujących funkcjonowanie mechanizmów proceduralnych.

 1. Postępowanie w spawach ubezpieczeń społecznych jako postępowanie hybrydowe – połączenie procedury cywilnej i administracyjnej
 2. Wszczęcie postępowania
 • wstępna kontrola wymagań formalnych podania
 • odmowa wszczęcia postępowania

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego – aspekty praktyczne w świetle orzecznictwa sądowego

4. Postępowanie wyjaśniające

 • czynności postępowania dowodowego
 • środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym
 • szczególne przepisy dotyczące postępowań w sprawach ubezpieczeń społecznych

5. Decyzje i postanowienia

 • elementy decyzji /postanowienia – z uwzględnieniem szczególnych zasad obowiązujących w postępowaniu w sprawie ubezpieczeń społecznych
 • wprowadzenie decyzji/postanowienia do obrotu prawnego
 • rektyfikacja orzeczeń (usuwanie „drobnych” uchybień)
 • ostateczność i prawomocność decyzji

6. Odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • autokontrola – uwzględnienie odwołania przez organ rentowy
 • nowe okoliczności podniesione w ramach odwołania – stosowanie art. 4779 § 21k.p.c.
 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – stosowanie art. 83 ust. 4 u.s.u.s.

7.

Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji

 • wznowienie postępowania
 • stwierdzenie nieważności decyzji
 • uchylenie, zmiana, wygaśnięcie decyzji
 • ponowne ustalenie prawa lub zobowiązania stwierdzonych decyzją ostateczną – stosowanie art. 83a ust. 1 u.s.u.s.
 • ponowne ustalenie świadczeń w trybie wznowieniowym – stosowanie art. 114 i n. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • uchylenie, zmiana, unieważnienie decyzji ostatecznych, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego sądu – stosowanie art. 83a ust. 2 u.s.u.s.

8. Czynności materialno-techniczne w postępowaniu administracyjnym

 • wezwania,
 • doręczenia,
 • terminy; przywrócenie terminu
 • prowadzenie akt sprawy

9. Milczące załatwienie sprawy

10. Zaświadczenia, skargi i wnioski

11Mediacja i ugoda w postępowaniu administracyjnym

12. Wprowadzenie do sądowej kontroli działalności administracji

Prowadzący

Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Specjalista w zakresie procedury administracyjnej, podatkowej i sądowo administracyjnej. Autor publikacji (glosy, artykuły naukowe, rozdziały w książkach) dotyczących prawa administracyjnego i podatkowego. W latach 2010-2019 r. pracował w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.