POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Cel szkolenia i program

I Zasada jawności w prawie międzynarodowym i w krajach europejskich

II Konstytucyjne prawo do informacji publicznej

III Zasady i zakres dostępu do informacji publicznej:

 1. pojęcie i zakres informacji publicznej

– definicja legalna – ignotum per ignotum

– przykładowe informacje publiczne – interpretacja art. 6 udip,

– przedmiot informacji publicznej,

– interpretacje pojęcia ustawowego na przykładzie orzecznictwa

2. podmioty uprawnione do realizacji prawa dostępu do informacji publicznej,

 1. przesłanki realizacji prawa dostępu do informacji publicznej

– pojęcie sprawy publicznej,

– brak wymogu posiadania interesu prawnego i faktycznego,

– podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

IV Ustawowe ograniczenia dostępu do informacji publicznej

 1. ochrona informacji niejawnych,
 2. ochrona prywatności,
 3. ochrona danych osobowych,
 4. tajemnica przedsiębiorcy,
 5. ochrona ważnego interesu gospodarczego,
 6. tajemnica skarbowa,
 7. tajemnica adwokacka, radcowska,
 8. tajemnica akt stanu cywilnego,
 9. wyłączenia udostępniania ze względu na odrębne procedury dostępu do informacji o sprawach publicznych – tajemnica akt administracyjnych i sądowych,
 10. specyfika akt dotyczących władzy publicznej lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne.

V Tryby dostępu do informacji publicznej:

 1. dostęp do informacji publicznej poprzez stronę podmiotową BIP (zasada pierwszeństwa dostępu do informacji poprzez BIP)
 2. udostępnianie informacji na wniosek:

– forma wniosku,

– właściwość organów w sprawach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

– zakres informacji objętej żądaniem: informacje proste, informacje przetworzone, informacje przekształcone,

– terminy załatwiania wniosku

– problematyka kosztów dodatkowych.

VI Prawne formy działania podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej

 1. zawiadomienia jako czynności materialno-techniczne

– o braku cechy „publiczności” żądanej informacji

– o niestosowaniu trybu określonego w ustawie z 6 września 2001 r.

– o nieposiadaniu żądanej informacji publicznej

2. decyzje administracyjne

– decyzja umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

– decyzja odmawiająca udostępniania informacji publicznej

3. postępowanie poprzedzające wydanie decyzji w sprawie udostępnienia informacji publicznej

4. odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

5. elementy decyzji administracyjnej

6. uzasadnienie decyzji

7. środki zaskarżenia i pouczenia o nich.

VII Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej

 1. przesłanki udostępnienia informacji publicznej przetworzonej
 2. pojęcie „interes publiczny” w orzecznictwie
 3. wezwanie do wykazania istnienia ustawowych przesłanek
 4. wymogi formalne wniosku
 5. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, umorzenie postępowania a odmowa udostępnienia informacji publicznej przetworzonej

VIII Sądowa kontrola realizacji prawa dostępu do informacji publicznej

Prowadzący

Radca prawny, doktor prawa, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 60 publikacji naukowych.

Tylko w latach 2010-2019 przeprowadziła ponad 400 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie oraz oddziałów NFZ w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Warszawie, Łodzi, Włocławka, Grudziądza i Bydgoszczy, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Warszawie Starostw Powiatowych w Poznaniu, Tomaszowie Mazowieckim i Łasku oraz pracowników licznych urzędów pracy w tym np. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego czy warmińsko-mazurskiego.

Wyślij zapytanie: szkolenia@szkolenia-eureka.pl 

Prosimy o przesłanie wstępnej ilości osób oraz przybliżony termin.