PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW PO USTANIU WSPÓLNOŚCI Z ROZLICZANIEM PRAW SPÓŁKOWYCH I FUNDUSZY EMERYTALNYCH JAKO SKŁADNIKA MAJĄTKU WSPÓLNEGO I ROZLICZENIE KONKUBINATU W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO. Wykładowca: dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego

Cel szkolenia i program

1.Wspólność ustawowa jako wspólność bezudziałowa
2.Pojęcie „majątku wspólnego”
3.Wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku odrębnego małżonka
4.Nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego
5.Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków
6.Rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych i funduszy emerytalnych
jako składnika majątku wspólnego
7.Przedmiot podziału
8.Ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności
9.Rozliczenie budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka
10.Konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków
11.Rozliczenie konkubinatu
12.Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.