ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MEDYCZNE Wykładowca: dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego

Program szkolenia

1. Prawa pacjenta do pełnej i rzetelnej informacji o stwierdzonej chorobie.

2. Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg medyczny.

a) forma i treść

b) zgoda zastępcza

c) zgoda domniemana

3. Przymus leczenia.

4. Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody.

5. Błąd w sztuce lekarskiej:

a) błąd diagnostyczny

b) błąd terapeutyczny

6. Odpowiedzialność lekarza i zakładu leczniczego za wyrządzoną pacjentowi szkodę w zależności od rodzaju zatrudnienia.

a) prywatna praktyka

b) zatrudnienie w zakładzie leczniczym

c) praktyka grupowa

7. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi.

a) szkoda na osobie – uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia

b) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.)

c) odszkodowanie i renta (art. 444 i 446 § 1 – 4 k.c.)

8. Aspekty prawne ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 113, poz. 660), która wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. możliwość dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne na drodze administracyjnej.

9. Orzecznictwo.

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów przy szkoleniach popołudniowych  wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.