OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH. Wykładowca: Marek Bolechowski

Cel szkolenia i program

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w proces ochrony danych osobowych, które zamierzają podjąć pracę jako Inspektorzy Ochrony Danych, zastępcy IOD, jak również do aktualnych IOD, chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności, jak też innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych.
Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne poszerzone o wskazówki praktyczne, dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań, standardów ochrony danych, oraz zasad funkcjonowania i zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak również możliwość konsultacji z prowadzącym.

 1. RODO, UODO i inne akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych (definicje, przetwarzanie danych, kiedy stosujemy, przepisy, wyłączenia).
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych, podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Ochrona informacji/danych a ochrona danych osobowych.
 5. Administratorzy danych w sądach (ilu administratorów, prawa i obowiązki administratorów, kto administratorem, zakresy działania i odpowiedzialności).
 6. Organ nadzorczy (właściwości, zadania, uprawnienia, status, organy nadzorcze sądów).
 7. Inspektor Ochrony Danych (status, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, zadania, prawa i obowiązki, odpowiedzialność IOD).
 8. Archiwizacja dokumentów zawierających dane osobowe.
 9. Krajowe Ramy Interoperacyjności (zastosowanie w sądach, zasady, prawa i obowiązki wynikające z KRI).
 10. Udostępnianie akt postępowań sądowych (komu udostępniamy, na jakiej podstawie, obowiązki związane z udostępnianiem).
 11. Udostępnianie informacji w sądach (wokanda, e-mail, telefon- jakie informacje możemy udostępnić).
 12. Sankcje za naruszenia ochrony danych osobowych (finansowe kary administracyjne, sankcje karne).
 13. Monitoring wizyjny (zasady, obowiązek informacyjny, udostępnianie nagrań).
 14. Monitoring poczty elektronicznej (podstawa prawna, obowiązek informacyjny).
 15. Obowiązek informacyjny, klauzule informacyjne (wobec kogo, w jakiej formie, treść).
 16. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (kto wydaje/podpisuje upoważnienia, ewidencja osób upoważnionych, forma upoważnienia, czy sędziowie muszą mieć upoważnienia).
 17. Szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna, kogo szkolić, forma szkolenia).
 18. Dyrektywa policyjna i ustawa wdrażająca Dyrektywę policyjną (kogo dotyczy, zakres stosowania, wyłączenia stosowania, prawa i obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających).
 19. Szacowanie ryzyka (zasady, proces, dokumentacja, plan postępowania z ryzykiem).
 20. Powierzenie przetwarzania osobowych (komu powierzamy, podstawy powierzenia, umowa powierzenia, co zamiast umowy?).
 21. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (incydenty i naruszenia, ewidencja, sposób i tryb działania, zgłaszanie do organu nadzorczego).
 22. Obszary przetwarzania danych osobowych (zasady, ewidencja/lokalizacja, kontrola dostępu do obszarów).
 23. Podręcznik Inspektora Ochrony Danych- wersja polska (międzynarodowy projekt T4DATA).

Prowadzący

Praktyk, kierownik kancelarii tajnej w sądzie powszechnym od 12 lat (aktualne PB wydane przez ABW, uprawnienia), związany z ochroną informacji niejawnych od wielu lat, wcześniej zajmujący stanowiska związane bezpośrednio z dostępem i ochroną informacji niejawnych w służbach mundurowych jak też instytucjach cywilnych. Doświadczony Inspektor Ochrony Danych a wcześniej Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji w jednostce sektora finansów publicznych (resort sprawowania wymiaru sprawiedliwości- sąd powszechny), zajmujący się ochroną danych od 2008 roku, ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, certyfikowany Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.