OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH. Wykładowca: Marek Bolechowski

Cel szkolenia i program

Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają doświadczenia, a zamierzają podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”, jak również do aktualnych pracowników kancelarii tajnych i niejawnych, chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne poszerzone o wskazówki praktyczne, dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych, oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej, jak również możliwość konsultacji z prowadzącym.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych.
 2. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 3. Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych (lokalizacja, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej).
 4. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.
 5. Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników do przesyłania materiałów niejawnych.
 6. Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów niejawnych.
 7. Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami.
 8. Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych. Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania dokumentów.
 9. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje.
 10. Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się
  w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.
 11. Określenie poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.
 12. Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.
 13. Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.
 14. Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmianą obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.
 15. Kopiowanie dokumentu niejawnego.
 16. Nadzór i kontrola ochrony informacji niejawnych.

Prowadzący

Praktyk, kierownik kancelarii tajnej w sądzie powszechnym od 12 lat (aktualne PB wydane przez ABW, uprawnienia), związany z ochroną informacji niejawnych od wielu lat, wcześniej zajmujący stanowiska związane bezpośrednio z dostępem i ochroną informacji niejawnych w służbach mundurowych jak też instytucjach cywilnych. Doświadczony Inspektor Ochrony Danych a wcześniej Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji w jednostce sektora finansów publicznych (resort sprawowania wymiaru sprawiedliwości- sąd powszechny), zajmujący się ochroną danych od 2008 roku, ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, certyfikowany Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.