OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA PODMIOTÓW PRYWATNYCH Wykładowca: Monika Domino-Wolańczyk

Cel szkolenia i program

1) Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorców:
a) podstawy prawne,
b) rodzaje danych,
c) zakres.
2) Obowiązki przedsiębiorców na gruncie RODO.
a) związane z wdrożeniem RODO,
b) po wdrożeniu RODO.
3) Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce.
a) zasada legalności,
b) zasada minimalizacji danych,
c) zasada rzetelności i przejrzystości przetwarzania,
d) zasada celowości,
e) zasada adekwatności (proporcjonalności) danych,
f) zasada prawidłowości danych,
g) zasada ograniczenia czasowego,
h) zasada integralności i poufności danych,
i) zasada rozliczalności.
4) Praktyczna realizacja obowiązków informacyjnych przez podmiot prywatny.
5) Prowadzenie monitoringu naruszeń oraz obowiązek ich zgłaszania.
a) Kogo i kiedy należy poinformować o naruszeniu,
b) Kiedy i w jaki sposób należy zawiadomić osobę fizyczną o naruszeniu jej danych.
c) Przykłady naruszeń w podmiotach prywatnych.
6) Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.
a) Prawo do sprostowania,
b) Prawo do ograniczenia przetwarzania,
c) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu,
d) Prawo dostępu do danych,
e) Prawo do przenoszenia danych,
f) „Prawo do zapomnienia”.
oraz ich realizacja w praktyce.
7) Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych oraz jak je stosować w praktyce w podmiotach prywatnych.
8) Najczęstsze błędy w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych.
9) Konsekwencje nieprzestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
10) Wnioski i zlecenia wynikające z decyzji PUODO wydanych po wejściu w życie RODO, dotyczących podmiotów prywatnych.

Cel szkolenia:
Otrzymanie praktycznych wskazówek pozwalających na realizację obowiązków pracowników przetwarzających dane osobowe w podmiotach prywatnych. Zaznajomienie uczestników szkolenia z potencjalnymi ryzykami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Nabycie informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowanie zasad wynikających z przepisów prawa.

Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę: jak w praktyce stosować przepisy RODO, w zakresie podstaw przetwarzania danych osobowych,
na co zwracać największą uwagę przy realizacji wniosków osób,których dane dotyczą, jak postępować w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych,

 Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu to m.in.:
– poznanie przepisów RODO na praktycznych przykładach,
zapoznanie się obowiązkami wynikającymi z RODO,
– zapoznanie się ze wytycznymi i wskazówkami PUODO w stosunku do podmiotów prywatnych,
– poznanie sposobów ochrony danych osobowych w miejscu pracy na przykładach.

Prowadzący

Adwokat, członek Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie, Ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, biegły sądowy z zakresu ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a następnie Inspektora Ochrony Danych. Od 2009 r. posiada uprawnienia audytora wewnętrznego i audytora wiodącego normy ISO 27001, a od 2011 r. audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Doświadczenie zawodowe zdobywała mi.in. Spółce Skarbu Państwa, przetwarzającej największą ilość danych osobowych w Polsce oraz przy obsłudze klientów w kancelariach prawnych w kraju i za granicą. Uczestniczka i prelegent licznych konferencji oraz paneli dyskusyjnych dotyczących tematyki ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej. Doświadczony trener i wykładowca wielu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w podmiotach publicznych oraz prywatnych.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.