NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W 2020 R. Wykładowca: Karolina Zarzycka-Ciołkiewicz

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zmian dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Szkolenie ma służyć wyjaśnieniu jak stosować przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070). Zostaną także omówione pozostałe nowelizacje ustawy wchodzące w życie w 2020 r. Podczas szkolenia zostanie również zaprezentowane najnowsze orzecznictwo w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji przez pryzmat jego praktycznych konsekwencji dla prowadzonego postępowania.
Program
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- najważniejsze zmiany w 2020 r.

I. Zagadnienia intertemporalne (zasady stosowania przepisów nowych i dotychczas obowiązujących).

II. Zmiany w zakresie przepisów ogólnych postępowania:

 1. Wyróżnione zmiany w zakresie zasad ogólnych postępowania, Rejestru Należności Publicznoprawnych i organów egzekucyjnych:
  a) oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu;
  b) upomnienie;
  c) postanowienia organu egzekucyjnego;
  d) zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych;
  e) właściwość organu egzekucyjnego.
 2. Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej:
  a) wszczęcie egzekucji administracyjnej;
  b) tytuł wykonawczy i elektronizacja jego przekazywania;
  c) prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego;
  d) dochodzenie należności z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego;
  e) obowiązki informacyjne wierzyciela;
  f) zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej;
  g) skutki rozporządzenia rzeczą lub prawem majątkowym po ich zajęciu;
  h) żądanie wyłączenia spod egzekucji o charakterze pieniężnym;
  i) skarga na czynności egzekucyjne;
  j) skarga na przewlekłość postępowania;
  k) uchylenie czynności egzekucyjnej z urzędu.
 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego:
  a) przesłanki zawieszenia postępowania;
  b) przesłanki umorzenia postępowania i jego skutki.
 4. Zbieg egzekucji:
  a) zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej;
  b) zbieg egzekucji administracyjnych;
  c) doręczenia pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym;
  d) koszty egzekucyjne.

III. Znowelizowana regulacja egzekucji należności pieniężnych:

 1. Przepisy ogólne regulujące egzekucję należności pieniężnych:
  a) zawiadomienie o zajęciu;
  b) dobrowolna zapłata;
  c) postępowanie przy zbiegu egzekucji, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych;
  d) odsetki;
 2. Egzekucja z pieniędzy;
  3 Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych;
 3. Egzekucja z ruchomości:
  a) zajęcie ruchomości;
  b) dozór;
  c) sprzedaż ruchomości przez zobowiązanego;
  d) formy sprzedaży ruchomości przez organ egzekucyjny.
 4. Egzekucja z nieruchomości (zajęcie nieruchomości);
 5. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji.

IV. Zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego:
1. Zarządzenie zabezpieczenia;
2. Zbieg postępowań zabezpieczających;
3. Wykonywanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.

V. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:
1. Odpowiedzialność za odmowę udzielenia informacji lub wyjaśnień;
2. Odpowiedzialność dłużnika zajętej wierzytelności.

Prowadzący

Prawnik, LL.M., absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, The Utrecht University School of Law oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadził działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim jak i na prywatnej uczelni wyższej. Od 2011 r. asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom proceduralnym, w tym postępowaniu sądowo administracyjnemu i egzekucyjnemu w administracji oraz zagadnieniom podatkowym. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.