NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cel szkolenia i program

 1. Zmiany w zakresie przesłanek ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – czy naprawdę każdy konsument będzie mógł zostać upadłym?
 2. Postępowanie upadłościowe osób fizycznych bez sędziego komisarza? Przesłanki i tryb prowadzenia.
 3. Nowe instytucje postępowania upadłościowego osób fizycznych:
  a) samodzielna likwidacja masy upadłości przez syndyka
  b) zgłoszenie wierzytelności do syndyka
  c) obowiązki syndyka w zakresie przechowywania zgłoszeń wierzytelności
  d) skarga na czynności syndyka
  e) przygotowana likwidacja (pre pack)
 4. Nowe zasady finansowania postępowania upadłościowego – koszty postępowania upadłościowego;
 5. Warunkowe umorzenie zobowiązań oraz odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli – jak jeszcze może zakończyć się postępowanie upadłościowe?
 6. Układ konsumenta z wierzycielami – przesłanki uzyskania postanowienia o skierowaniu do postępowania o zawarcie układu i tryb zawarcia układu;
 7. Małżeńskie ustroje majątkowe w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Prowadzący

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2003r. orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych, pełniła funkcję sędziego komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych. Orzekała w Sądzie Okręgowym XXIII Wydziale Odwoławczym oraz XVII Wydziale – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielokrotnie była członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach dla aplikantów aplikacji ogólnej, radcowskich i adwokackich. Prelegent na konferencjach. Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania cywilnego

Wyślij zapytanie: szkolenia@szkolenia-eureka.pl 

Prosimy o przesłanie wstępnej ilości osób oraz przybliżony termin.