ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R. Wykładowca: dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego

Program szkolenia

1) Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy
2) Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)
3) Właściwość miejscowa sądu (art.34- 451 ).
4) Podstawy wyłączenia sędziego
5) Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym
6) Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach
7) Doręczenia elektroniczne
8) Ustne uzasadnienie orzeczenia
9) Przesłanki wydania wyroku zaocznego
10) Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art.1911 k.p.c
11) Zwiększony formalizm postępowania ( np. art.1301a , 2a , 1861 , 2031 , 2055
12) Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia
13) Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051 . –2058 k.p.c.).
14) Plan rozprawy
15) Postępowanie między instancyjne
16) Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych
17) Ograniczenie dowodu ze świadków
18) Prekluzja dowodowa
19)Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń
20) Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu
21) Zawarcie umowy dowodowej
22) Inne postępowania odrębne
23) Koszty

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 17.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 9 punktów  wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.