NOWE ZASADY PRACY PO USTANOWIENIU LOSOWEGO PRZYDZIAŁU SPRAW I NIEZMIENNOŚCI SKŁADU ORZEKAJĄCEGO, W TYM ZASADY PRZYDZIELANIA SPRAW SĘDZIOM, ASESOROM I REFERENDARZOM. Wykładowca: Barbara Mstowska

Cel szkolenia i program

I. Zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw dotyczących losowego i równomiernego przydziału spraw (przepisy: art.22a, art.41, art.47a i 47b usp);

II. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zmiany w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych, w tym: związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw dotyczących losowego i równomiernego przydziału spraw oraz niezmienności składu orzekającego;

III. Zasady przydzielania spraw sędziom, asesorom i referendarzom, w tym: sposób dokonywania losowania spraw, podział spraw na kategorie, warunki uczestniczenia w przydziale, zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje spraw podlegających przydzieleniu zgodnie z planem dyżurów, zasady sporządzania planów zastępstw oraz rodzaje czynności podejmowanych zgodnie z planem zastępstw, zasady podziału terytorialnego obszarów właściwości sądów opiekuńczych i nieletnich oraz przydziału tych obszarów sędziom, zasady przydziału spraw rejestrowych, wieczystoksięgowych i związanych z wykonywaniem orzeczeń, zasady wyznaczania składu sądu w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;

IV. Zasady działania Systemu Losowego Przydziału Spraw: SLPS – aplikacja sieciowa, uprawnienia „Pracownika Sekretariatu”, w tym: logowanie użytkownika zarządzanie sprawami sądowymi, dodawanie nowych spraw, zarządzanie nieobecnościami i wyłączeniami ze spraw, losowanie na żądanie;

V. Zasady ustalania składów wieloosobowych – zasady rejestracji spraw
w II instancji
: losowania składów trójkowych; domyślny rozmiar składu orzekającego; zarządzanie repertoriami; grupy ławników; skład trójek; generowanie trójek dla grup sędziów; wymiana sędziów i podgląd spraw w trójkach; zarządzanie wydziałem; sędziowie; domyślny współczynnik przydziału; data rozpoczęcia orzekania w sprawach wydziału; sędzia delegowany oraz limit ilości spraw losowanych przez sędziego; podgląd referatu spraw sędziego; rozlosowanie referatu sędziego na wszystkich sędziów w wydziale; funkcje „Wyłącz z losowania” oraz „Wyłącz z trójek”; referat oczekujący; referat zbiorczy; grupy sędziów; ławnicy;

VI. Zarządzanie sprawami sądowymi; wybór trójek aktualnych; losowanie odroczone w czasie; zmiana wagi sprawy wewnątrz kategorii; funkcja „Także nieobecni”; lista spraw; kolumna „Stan” na liście spraw i zakończenie sprawy; sprawy usunięte; edycja sprawy; edycja sprawy oczekującej na losowanie; edycja sprawy rozlosowanej; panel sędziowski; zmiana sędziego w składzie; zmiana sędziego przez zastępstwo; rozszerzenie składu orzekającego do 3 sędziów orzekających; rozszerzenie składu ławników; wyłączanie ławników ze spraw; wyłączenie sędziego
z wybranych spraw; wyłączanie sędziego z kategorii spraw; raporty; raporty listy spraw; raport z losowania w sprawie; obsługa nieobecności sędziego; obsługa wyłączenia ławnika ze sprawy; „Losowania na żądanie”: losowanie składu orzekającego do spraw, losowanie składu orzekającego wg dowolnej nazwy przedmiotu, losowanie dla dowolnej nazwy podmiotu oraz zdefiniowanych podmiotów.

VII. Podsumowanie

  • Dyskusja
  • Pytania
  • Zaświadczenia

Prowadzący

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości.
W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.