NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU. Wykładowca: Tomasz Chojnacki

Cel szkolenia i program

I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego

 1. Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda
 2. Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia
 3. Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron procesu
 4. Zarządzenie wymiany dalszych pism przygotowawczych przez Przewodniczącego – skrócenie terminu do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników
 5. Przebieg posiedzenia przygotowawczego – aktywny udział pełnomocników w ustalaniu przedmiotu sporu i wyjaśnianiu stanowisk stron.
 6. Obowiązek wskazywania podstawy prawnej przez pełnomocników
 7. Konsekwencje nieobecności pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym
 8. Plan rozprawy – aktywny udział pełnomocników w jego sporządzaniu.
 9. Możliwość podnoszenia zastrzeżeń przez pełnomocników do planu rozpraw
 10. Przebieg dalszego postępowania według planu i możliwość wnioskowania o jego zmianę
 11. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów według nowych zasad

II. Nowe obowiązki pełnomocników związane z wprowadzeniem klauzuli generalnej nadużycia prawa procesowego.

 1. Nadużycie prawa procesowego przez pełnomocnika i konsekwencje z tym związane dla niego i strony postępowania.
 2. Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego przez stronę i pełnomocnika
 3. Pismo nie będące pozwem
 4. Pozew oczywiście bezzasadny
 5. Zażalenie złożone jedynie dla zwłoki
 6. Bezpodstawne wnioski o wyłączenie sędziego
 7. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku składane jedynie dla zwłoki
 8. Inne czynności pełnomocnika które Sąd może zakwalifikować jako nadużycie prawa procesowego

III. Nowe obowiązki pełnomocników wynikające ze zmian dotyczących postępowania dowodowego – prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych
1.Zmiany o znaczeniu ogólnym
2.Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
3.Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
4.Nowa rola pełnomocników wobec zmiany formy zeznań świadków
5.Możliwość wykorzystania dowodu z opinii biegłego sadowego sporządzonej w innym postępowaniu

IV. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń przez sąd i w postępowaniu odwoławczym wpływające na konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki

 1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników
 2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego

V. Wprowadzenie nowej procedury w sprawach gospodarczych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców

 1. Nowa definicja sprawy gospodarczej
 2. Zakres zastosowania postępowania gospodarczego
 3. Odrębności postępowania gospodarczego istotne zwłaszcza dla pełnomocników
 4. Odrębności w postępowaniu dowodowym wpływające na sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników

VI. Zmiany w innych postępowaniach odrębnych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników

 1. Postępowanie uproszczone
 2. Elektroniczne postępowanie upominawcze
 3. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze

VII. Ogólne zmiany w postępowaniu istotne dla pełnomocników

 1. Nowe zasady rejestracji czynności sądu
 2. Właściwość sądu
 3. Komunikacja sądu z pełnomocnikami
 4. Koszty procesu
 5. Opłata od rozszerzenia powództwa
 6. Doręczenia przez komorników
 7. Wysłuchanie stron
 8. Sygnalizacja uchybień
 9. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych
 10. Zarzut potrącenia – nowe jego pojęcie oraz prawidłowa taktyka pełnomocnika z tym związana
 11. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym

IX. Konieczność dostosowania działań pełnomocników do przepisów wprowadzających i przejściowych

Prowadzący

Sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.