KREDYTY FRANKOWE
– Zagadnienia praktyczne
Slider

Centrum Szkoleń Eureka S.C

JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni

JSP

Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

Organizator: Centrum Szkoleń Eureka  S.C
Partnerzy szkolenia: JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

KREDYTY FRANKOWE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ (uwzględnienie nowości orzeczniczych oraz aktualnych sposobów obrony Banków)”. Wykładowca: Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

Know – how oraz doświadczenie wykorzystywane w trakcie szkolenia:
W trakcie szkolenia zostanie wykorzystane know – how oraz doświadczenie praktyczne wyniesione z wieloletniej praktyki na „Sali sądowej”, jak również doświadczenie i know – how kilkuset prowadzonych spraw frankowych.
Partnerzy szkolenia, to jest JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni oraz Kancelaria Prawna radcy prawnego Adama Soboty, wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych – mogąc się wykazać sukcesami przeciwko niemalże wszystkim bankom działającym na polskim rynku. Warto również nadmienić, że partnerzy szkolenia byli jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się i wyspecjalizowali w procedowaniu spraw frankowych.

Przydatne artykuły z komentarzem naszego prowadzącego Marcina Jagodzińskiego

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26056735,oszustwo-na-dezynfekcje-przesylki-niepewne-zabezpieczenia-banku.html?_ga=2.100961537.1268032001.1593012907-808055214.1593012907

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26061488,w-czasie-procesu-z-bankiem-nie-musza-splacac-rat-sad-zabezpieczyl.html?_ga=2.101042817.1268032001.1593012907-808055214.1593012907&disableRedirects=true

Program szkolenia

BLOK 1

Część 1 – Zagadnienia wstępne związane z przyjęciem i zaopiniowaniem sprawy „frankowej”. Postępowanie reklamacyjne w Banku.

 1. Krótka charakterystyka i porównanie kredytów – walutowy, denominowany, indeksowany.
 2. Spojrzenie na kredyty frankowe z perspektywy ekonomicznej/finansowej – w tym rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z instrumentem finansowym.
 3. Klauzule niedozwolone w kredytach waloryzowanych kursem CHF – jakie, gdzie znajdują się luki i problemy prawne.
 4. Klauzule z umów kredytowych i ich kwalifikacja prawna w świetle art. 385(1) k.c.
 5. Najczęstsze problemy i pytania klientów na etapie przyjęcia sprawy – aneksy do umów, przejście na spłatę w CHF, przedawnienie roszczeń, ustawa antyspreadowa, ustawa Prezydenta i inne, pozew indywidualny a grupowy.
 6. Rozpatrywanie sytuacji trudnych – wielość kredytobiorców, małżonkowie jako kredytobiorcy, spadki, rozwody, cesje, jednoosobowe dochodzenie roszczeń z wieloosobowej umowy.
 7. Postępowanie reklamacyjne w Banku – konieczność wyczerpania trybu, termin rozpatrzenia reklamacji i skutki jego naruszenia (prawo a praktyka).
 8. Odpowiedzi Banku i wydawanie dokumentacji – o jakie dokumenty wystąpić; problemy z pełnomocnictwem, wydawanie dokumentacji na dodatkowy wniosek klientów – osoby czynne w lokalu przedsiębiorstwa a regulamin Banku wykluczający składanie pism w oddziałach; najczęstsze błędy i braki w zaświadczeniach Bankowych.  

Część 2 – Redagowanie pozwu. Argumentacja zawierana w pismach procesowych.

 1. Właściwość sądu.
 2. Kredytobiorcy – współuczestnicy konieczni?
 3. Próba polubownego załatwienia sprawy i data wymagalności roszczenia.  
 4. Najczęstsze rodzaje żądań w sprawach CHF, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku TSUE.
 5. Zabezpieczenie roszczenia frankowego.  
 6. Uzasadnienie – argumentacja wypełniająca przesłanki art. 385 (1) k.c. Znaczenie orzeczeń TSUE, SOKIK, SN, dla argumentacji pozwu.
 7. Odpowiedź na pozew i padające w niej najczęściej argumenty Banków.
 8. Argumenty zawierane w replikach na odpowiedzi na pozew.

Część 3 – Rozprawy w sprawach frankowych

 1. Rozprawy frankowe – czas, ilość, wielość, podejście sędziów.
 2. Świadkowie banku – typy świadków występujących w sprawach CHF (świadek z centrali, świadek zawierający faktycznie umowę, świadek-pośrednik); CPS i zeznania na piśmie; główne wątki w trakcie przesłuchiwania świadków banku.  
 3. Kredytobiorca przed sądem – przygotowanie do rozprawy; główne wątki przesłuchania; pytania wątpliwie i trudne.
 4. Rola biegłego w sprawie CHF – tezy, treści opinii, przypadki pominięcia opinii biegłego; średnie zaliczki; przypadki wariantowe i skrajne.
 5. Podejście do apelacji przez Bank i klienta. Działania przed sadem II instancji.
 6. Egzekwowanie prawomocnego wyroku, ze szczególnym uwzględnieniem „skutku na przyszłość”

Część 4 – Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego

 1. Istota UNWW
 2. UNWW jako niedozwolona klauzula umowna.
 3. Dochodzenie zwrotu UNWW – reklamacja, zwroty dobrowolne, ujęcie unww w ewentualnym pozwie CHF, przedawnienie, opłata od pozwu
 4. UNWW na rozprawach i w orzecznictwie sądów.

Część 5 – Pozostałe zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.)

BLOK IIaktualne orzecznictwo oraz wybrane węzłowe zagadnienia praktyczne

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18): czy wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy jest konstytutywny, czy deklaratoryjny; oświadczenie o powołaniu się na nieważność – konstytutywne materialnoprawne oświadczenie woli; problem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału; powołanie się na nieważność, a status przedsiębiorcy; wpływ niniejszego orzeczenia na liczenie terminu przedawnienia; art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 2. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – orzecznictwo oraz stanowisko organów.
 3. Teoria salda i teoria dwóch kondycji w aktualnym orzecznictwie.
 4. Zabezpieczenie roszczeń w aktualnym orzecznictwie.
 5. Rozszerzona moc wiążąca wyroków w sprawach frankowych?      
 6. Pozostałe ciekawe, aktualne orzeczenia w sprawach frankowych.
 7. Pozostałe zagadnienia praktyczne (np. powoływanie się przez Bank na przedawnienie w oparciu o przepisy o prowadzeniu rachunku bankowego – np. PKO; wcześniejsza spłata kredytu a sprawa frankowa – np. problem Getina; prawo zatrzymania – np. sprawy z mBankiem)
 8. „Podważanie” umów kredytów frankowych przez przedsiębiorców.  

BLOK III – Część warsztatowa (podział na grupy)

 1. Reklamacja i wniosek o wydanie zaświadczenia – czyli jak skutecznie walczyć o wydanie odpowiednich dokumentów do sprawy frankowej.
 2. Aneksy do umów frankowych – analiza potencjalnych zagrożeń związanych z modyfikacją umów frankowych w trakcie ich wykonywania.
 3. Pozew – przykłady formułowania komparycji pozwu oraz wniosków dowodowych przeciwko poszczególnym Bankom.
 4. Odpowiedź na pozew – argumenty Banków mające na celu obronę przed roszczeniami kredytobiorców.
 5. Pytania do świadków banku – przegląd najważniejszych wątków i przykłady podchwytliwych pytań mających istotne znaczenie dla sprawy.
 6. Pytania do klientów – czyli co jest istotne dla postępowania i czego się wystrzegać w pytaniach Banku.
 7. BONUS – zabezpieczanie roszczeń frankowych – omówienie przykładowych wniosków, które znalazły uznanie w oczach sądów.
 8. BONUS – przedstawienie wybranych zagadnień szczegółowych specyficznych dla poszczególnych Banków lub konkretnych rodzajów umów funkcjonujących w ramach poszczególnych Banków.
 9. Analiza konkretnych casusów z praktyki (nieprzedstawionych w pozostałych fragmentach szkolenia), pozostałe zagadnienia praktyczne – dostosowane do potrzeb Uczestników szkolenia.

Harmonogram szkolenia

Dzień I: Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 a kończy się o 12.00).
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia
11.30 – Przerwa kawowa
13.00 – Lunch
15.00 – Przerwa kawowa
17.00 – Zakończenie szkolenia
18.00 Kolacja
Czas wolny

Dzień II :
8.00 – Śniadanie
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia
10.30 – Przerwa kawowa
12.00 – Lunch
14.00 – Przerwa kawowa
16.00 – Zakończenie szkolenia (podsumowanie, konsultacje oraz wręczenie certyfikatów)

Prowadzący

Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

Radca prawny (OIRP Wrocław), radca prawny specjalizujący się w postępowaniach sądowych – w tym postępowaniach dotyczących tzw. kredytów frankowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Radca Prawny Adam Sobota

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Egzamin zawodowy zdał z jednym z najwyższych wyników w Izbie. Stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem. Praktyk, dydaktyk i działacz naukowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał od wczesnych lat studiów, praktykując w sądach i wrocławskich kancelariach prawnych oraz udzielając darmowych porad prawnych pro bono. Przez cztery lata prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia ze studentami IV roku dziennego prawa z zakresu postępowania cywilnego. Współpracował również z Wyższą Szkołą Prawa im. H. Chodkowskiej, w której przez kilka lat prowadził ćwiczenia z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego i prawa pracy. Autor monografii i artykułów oraz glos z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i postępowania cywilnego (m.in.: Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym, Postępowanie cywilne- wybrane zagadnienia i testy,  Ekonomiczna analiza ograniczenia rozprawy w postępowaniu cywilnym, Odbieranie głosu i uchylanie pytań na rozprawie w procesie cywilnym, Umowa przedwstępna w stosunkach pracy, Jednorazowość umowy o pracę na okres próbny, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r.). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo najmocniej związany z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty CHF, reprezentuje kredytobiorców przed sądami w całej Polsce w licznych procesach o zapłatę lub unieważnienie zawartych umów. Mediator w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Założyciel i lektor szkoły języka angielskiego prawniczego Saturday School, w ramach której prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Legal English dla innych prawników oraz zajmuje się przekładem dokumentów prawnych.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o. Jachranka 77, 05-140 Serock.

Czas trwania: 2 – dniowe szkolenie / 14 godzin zegarowych

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 19 punktów przy szkoleniach popołudniowych  wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 3999 PLN+23% VAT (4918,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia, 
 • konsultacje z trenerem,
 • zakwaterowanie (nocleg w komfortowym pokoju dwuosobowym). Możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego za dopłatą 300 zł,
 • pełne wyżywienie (kolacja, śniadanie, 2 obiady, przerwy kawowe),
 • parking hotelowy,
 • korzystanie z Aqua Parku tj. basen sportowy, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia 80 m, sauna, łaźnia, jacuzzi, siłownia oraz sala fitness.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.