KORONAWIRUS A OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA. Wykładowca: Krzysztof Walczak

Cel webinarium (szkolenia) i program

Koszty wynagrodzeń stanowią najistotniejszą część kosztów zatrudnienia. Dlatego też w wielu organizacjach ich optymalizacja decyduje obecnie o możliwości dalszego zatrudnienia pracowników. Jakie w związku z tym pracodawcy mają instrumenty prawne, które dają możliwość zgodnego z prawem obniżenia płac dzięki czemu nie będą oni zmuszeniu zwalniać pracowników. Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo podczas szkolenia, w trakcie którego będą omawiane następujące zagadnienia Szkolenia skierowane są do członków zarządu, managerów, osób odpowiadających za problematykę personalną, HR Biznes Partnerów, osób odpowiadających za problematykę wynagradzania, osób odpowiadających za problematykę finansową, osób odpowiadających za współpracę ze związkami zawodowymi oraz prawników korporacyjnych.

Program webinarium (szkolenia)

1.W jaki sposób można zmienić zasady wynagradzania pracowników w związku z koronawirusem w oparciu o przepisy Kodeksu pracy:

a. Procedura czasowego zawieszenie prawa zakładowego oraz umów o pracę w firmach, w których działają przedstawicielstwa pracowników (związki zawodowe, rady pracowników) oraz w których nie ma żadnych stałych przedstawicielstw b. Procedura stałej zmiany warunków zatrudnienia pracowników (porozumienia i wypowiedzenia zmieniające w firmach w których działają przedstawicielstwa pracowników (związki zawodowe, rady pracowników) oraz w których nie ma żadnych stałych przedstawicielstw.

2. Przestój w oparciu o Kodeks pracy. Optymalizacja kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku czasowego zawieszenia prowadzenia działalności w przypadku firm niespełniających warunków wynikających z Tarczy Antykryzysowej

a. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł wprowadzić przestój w oparciu o Kodeks pracy b. Jak oblicza się wynagrodzenie przestojowe c. Jakie warunki musi spełnić pracownik aby otrzymać wynagrodzenie przestojowe d. W jakich przypadkach pracodawca może polecić pracownikowi na czas przestoju inną pracę i jakie są konsekwencje dla pracownika odmowy wykonania tej pracy

3. Przestój ekonomiczny. Optymalizacja kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku ograniczenia lub czasowego zawieszenia prowadzenia działalności w przypadku firm spełniających warunki Tarczy Antykryzysowej

a. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł wprowadzić przestój ekonomiczny b. Jakie można uzyskać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – dalej FGSP (dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ) oraz z Funduszu Pracy – dalej FP (dofinansowanie szkoleń) i jaka jest procedura ich uzyskiwania c. W jaki sposób wprowadzić przestój techniczny w firmach w których działają przedstawicielstwa pracowników (związki zawodowe, rady pracowników) oraz w których nie ma żadnych stałych przedstawicielstw d. Jak długo pracodawca nie może zwolnić pracowników dla których uzyskał dofinansowanie z FGSP oraz FP e. Jakie są sankcje nałożone na pracodawcę w przypadku złamania przepisów ustawy.

4. W jakich przypadkach i w jaki sposób można zmienić wymiar i organizację czasu pracy na podstawie Tarczy Antykryzysowej

a. Obniżenie wymiaru czasu; b. Ograniczenie odpoczynku dobowego i tygodniowego; c. wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego

5. W jakich przypadkach i w jaki sposób można z dnia na dzień zawiesić stosowanie prawa zakładowego i umów o pracę na podstawie Tarczy Antykryzysowej

Prowadzący

Doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Webinarium (szkolenie) on-line.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe – w godzinach 10:00 – 13:15 z jedną przerwą.

Uwaga! Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Napisz a my wyślemy szczegóły.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: Uczestnictwo 1 osoby wynosi 299 PLN netto + 23% VAT (367,77 PLN brutto).

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym.

Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, imienny certyfikat ukończenia szkolenia on-line , konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.