KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – JAKO FORMALNA PODSTAWA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PUP I WUP

Cel szkolenia i program

1. Co ostatnio procedowano w KPA.

2. KPA jako podstawowy akt procesowy.

3. Charakterystyka KPA.

4. Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce PUP i WUP.

6. Sprawa administracyjna-konkretyzacja sprawy administracyjnej

7. Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego się je stosuje).

8. Zakres obowiązywania – wyłączenia

8.1. Zakres obowiązywania – wyłączenia bezwzględne

8.2. Zakres obowiązywania – wyłączenia względne

9. Pojęcie organu według KPA i jego właściwości.

10. Wyłączenie pracownika organu.

11. Wyłączenie organu.

12. Pojęcie strony w rozumieniu postępowania administracyjnego i w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmioty na prawach strony i uczestnicy postępowania.

13. Badanie przymiotu strony-Orzeczenia sądów.

14. Organizacja społeczna.

15. Prokurator.

16. Rzecznik Praw Obywatelskich.

17. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego

18. Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw.

19. Terminy w postępowaniu uproszczonym.

20. Tryb zawiadamiania o zmianie terminu do załatwienia sprawy/ponaglenie.

21. Doręczanie dokumentów elektronicznych.

22. Doręczanie za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

23. Doręczenia elektroniczne – podmioty publiczne.

24. E-doręczenia, UPO.

25. Pozostałe formy doręczeń

26. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie znaczna liczba osób w postępowaniu.

27. Doręczenia-wybrane orzeczenia

28. Wszczęcie postępowania.

29. Podanie.

30. Skuteczne żądanie.

31. Podanie w formie dokumentu elektronicznego.

32. Poświadczenie przyjęcia podania

33. Braki formalne podania i ich uzupełnianie.

34. Postępowanie wyjaśniające:

34.1.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach toczonych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

34.2.Wszczęcie postępowania w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

35. Dowody i postępowanie dowodowe.

36. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym. Dopuszczalność środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym przed PUP i WUP.

37. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania-odpowiednik in dubio pro reo.

38. Zasady ogólne postępowania dowodowego.

39. System środków dowodowych.

40. Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem.

41. Udostępnianie akt sprawy.

42. Zawieszenie postępowania (art. 97 – 103 KPA).

43. Decyzje:

 • Obowiązek poinformowania strony o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji (art. 104a k.p.a.).
 • Elementy decyzji;
 • Elementy decyzji – podstawa prawna, uzasadnienie;
 • Elementy decyzji – uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • Elementy decyzji – pouczenie, podpis;
 • Rektyfikacja decyzji.

44. Umorzenie postępowania:

 • Związanie treścią orzeczenia;
 • Błędy organu na rozpatrywane na korzyść strony postępowania;
 • Ugoda;
 • Milczące załatwienie sprawy;
 • Postępowania uproszczone.
 • Decyzje umarzające, odraczające termin płatności i rozkładające na raty należności pobrane nienależnie –problem art. 76 ust.7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Egzekwowanie tak wydanych decyzji administracyjnych.

  45. Postanowienia:
 • Rodzaje postanowień;
 • Zażalenie (art. 127 i nast. k.p.a.).

46. Samokontrola organu I instancji (art. 132 k.p.a).

47. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego (art. 138).

48. Wznowienie postępowania:

 • Orzeczenia w postępowaniu o wznowienie.

49. Stwierdzenie nieważności (art. 156 i nast.).

50. Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155).

51. Kontrola wykonania decyzji – art. 162.

52. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

53. Skutki wadliwości decyzji.

54. Administracyjne kary pieniężne.

55. Europejska Współpraca Administracyjna.

56. Sprzeciw od decyzji wydanej w trybie art. 138 §2 KPA- art. 64a ppsa.

57. Podmioty postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń- tryb wydawania zaświadczeń

58. Skargi i wnioski – zakres zastosowania przepisów.

59. Kwalifikacja pisma do postępowania skargowo -wnioskowego

60. Skarga, wniosek – wymagania formalne

61. Załatwienie skarg i wniosków

62. Podsumowanie

Prowadzący

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, od 16 lat współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, MSWiA, MF, Ministerstwo Rozwoju), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Od szeregu lat zajmuje się zagadnieniami procedury administracyjnej w postępowaniach aganów administracji publicznej. Wielokrotnie realizowała szkolenia dla ministerstw, Kancelarii Premiera, NIK, UOKIK, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw, urzędów gmin, KRUS, ARIMR itd., w ramach spotkań otwartych, zamkniętych i szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej, postępowań administracyjnych. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Beck, Infor, Platforma Edukacyjna Project System, Dla samorządu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.