K.P.A. OD PODSTAW – PRZEPISY, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO. Wykładowca: dr Maciej Wojtuń

Cel szkolenia i program

Szkolenie adresowane jest do dwóch grup uczestników: po pierwsze, do osób, które nigdy nie miały do czynienia z przepisami k.p.a. i chcą poznać od podstaw najważniejsze instytucje postępowania administracyjnego; po drugie, do osób, które wykorzystują procedurę administracyjną w praktyce zawodowej, lecz chcą usystematyzować i uspójnić posiadaną wiedzę. Szkolenie oparte jest na połączeniu wiedzy teoretycznej z elementami praktycznymi; składa się z wykładu uzupełnionego omówieniem konkretnych problemów prawnych (kazusów). Materiały szkoleniowe oraz prezentacja mają formę schematów graficznych obrazujących funkcjonowanie mechanizmów proceduralnych w ramach postępowania administracyjnego,

 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 • wstępna kontrola wymagań formalnych podania
 • odmowa wszczęcia postępowania

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego – aspekty praktyczne w świetle orzecznictwa sądowego

3. Postępowanie wyjaśniające

 • czynności postępowania dowodowego
 • środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym

4. Decyzje i postanowienia

 • elementy decyzji /postanowienia
 • wprowadzenie decyzji/postanowienia do obrotu prawnego
 • rektyfikacja orzeczeń (usuwanie „drobnych” uchybień)

5. Odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

6. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji

 • wznowienie postępowania
 • stwierdzenie nieważności decyzji
 • uchylenie, zmiana, wygaśnięcie decyzji

7. Czynności materialno-techniczne w postępowaniu administracyjnym

 • wezwania,
 • doręczenia,
 • terminy,
 • prowadzenie akt sprawy

8. Milczące załatwienie sprawy

9. Zaświadczenia, skargi i wnioski

10. Mediacja i ugoda w postępowaniu administracyjnym

11. Wprowadzenie do sądowej kontroli działalności administracji

Prowadzący

Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Specjalista w zakresie procedury administracyjnej, podatkowej i sądowo administracyjnej. Autor publikacji (glosy, artykuły naukowe, rozdziały w książkach) dotyczących prawa administracyjnego i podatkowego. W latach 2010-2019 r. pracował w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.