JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH? Wykładowca: dr Ewaryst Kowalczyk

Cel szkolenia i program

A. Przygotowanie postępowania – porównanie zasad

 1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000 a 130.000 zł. Zamówienia bagatelne
  – Obowiązki publikacyjne
  – Procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
 2. Planowanie i szacowanie wartości zamówień
  – Zasady sporządzania planu postępowań
  – Aktualizacja planu
 3. Nowe obowiązki przedrealizacyjne
  – Analiza potrzeb zamawiającego
  – Analiza wariantów realizacji zamówienia
 4. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
  – Wartość zamówienia a wartość zakupu
  – Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się
 5. Nowe dokumenty w postępowaniu
  – SWZ,opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

B. Organizacja postępowania

6. Nowe zasady oceny w postępowaniu
6.1 Ocena podmiotowa wykonawców:
– Nowe warunki udziału w postępowaniu;
– Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
– Grupa kapitałowa
– Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
– Podmiotowe środki dowodowe
6.2. Ocena przedmiotowa
– Opis przedmiotu zamówienia
– Badanie i ocena ofert
– Przedmiotowe środki dowodowe
– Odrzucanie ofert

7. Newralgiczne aspekty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg. nowej ustawy Pzp
7.1. Zamówienia poniżej progów unijnych
– Tryb podstawy
– Negocjacje
– Publikacje
– Terminy
– Wyjaśnienie treści SWZ i OPiW
7.2. Zamówienia powyżej progów unijnych
– ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
– uporządkowanie procedury odwróconej
– nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
– nowe terminy związania z ofertą
– wszczynania postępowań poniżej progów UE)


C. Zamiany w umowach o zamówienie publiczne
– Zrównoważenie interesów stron w umowach
– Klauzule niedozwolone
– Waloryzacje wynagrodzenia
– Prawo opcji
– Zaliczki i płatności częściowe
– Raport z zamówienia


D. Środki ochrony prawnej
– Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
– Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO

Prowadzący

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego.

Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.