WPŁYW REFORMY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO NA ZADANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W PIONIE CYWILNYM – ZMIANY Z 21 SIERPNIA 2019 I 7 LISTOPADA 2019. Wykładowca: Barbara Mstowska

Cel szkolenia i program

I. Nowelizacja procedury cywilnej w zakresie pracy sekretariatów sądowych – zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 roku i od 7 listopada 2019 roku;
2) nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości;
3) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy;
4) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony;
5) komunikacja ze stronami;
6) nowe zasady doręczania pism procesowych;
7) zmiany w uzasadnianiu orzeczeń – wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, opłata i zakres;
8) wniosek o wyłączenie sędziego;
9) wniosek o sprostowanie wyroku;
10) postępowanie odwoławcze: apelacja, zażalenie, skarga na czynności referendarza;
11) rejestracja zażaleń poziomych, założenie repertorium „Cz” lub jego odpowiedników (Gz, Pz, Uz), pozostałe zmiany dotyczące zażaleń w sprawach cywilnych;
12) prowadzenie kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń
i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia.

II. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:
1) nowe stawki opłat sądowych;
2) nowe stawki opłat kancelaryjnych;

III. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:
1) zmiana katalogu spraw pilnych;
2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw;
3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego powierzania upoważnionym pracownikom, zarządzanie stanowiskami urzędniczymi w sądach powszechnych;
2) wprowadzenie formy elektronicznej w korespondencji sądowej – przesyłanie scanów tradycyjnych dokumentów jako forma priorytetowa komunikacji;
3) postępowanie z dowodami rzeczowymi – odformalizowanie zasad;
4) możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu;
5) System Losowego Przydziału Spraw – reguła rozpoczęcia przydziału spraw
w sytuacji powrotu sędziego z nieobecności i niedostatecznej wielkości referatu przed zakończeniem nieobecności.

IV. Czynności pracowników sekretariatów sądowych w świetle Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:
1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji – tryb postępowania
z korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail;
2) akta – zakładanie i prowadzenie akt sądowych, techniki scalania dokumentacji tworzącej akta sprawy sądowej, przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie i kwalifikacja akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego;
3) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, wprowadzenie do katalogu wykazu skarg nadzwyczajnych, zmiany związane z rozszerzeniem stosowania postępowania uproszczonego, nowe rodzaje spraw rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym z zakresu prawa pracy.

V. Podsumowanie

  • Dyskusja
  • Pytania
  • Zaświadczenia

Prowadzący

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości.
W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.