GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRAWODAWSTWIE I PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Program szkolenia

 1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
  a) Nabywanie nieruchomości do zasobów publicznych
 2. Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
  a) regulowanie stanów prawnych
  b) Ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych
 3. Komunalizacja
 4. Ograniczenia w wykonywaniu praw do nieruchomości:
  a) Ustawowe prawo pierwokupu
  b) Umowne prawo odkupu
 5. Zbycie nieruchomości
  a) Przeniesienie, forma przeniesienia własności nieruchomości
 6. Sprzedaż nieruchomości
  b) Umowy zobowiązujące- umowy rozporządzające
  c) Umowy rozporządzające- umowy przenoszące własność
 7. Zakup nieruchomości w trybie przetargu – art. 37-42 ustawy o gospodarce nieruchomości
 8. Zakup nieruchomości bez przetargu
 9. Wybrane zagadnienia dotyczące operatu szacunkowego
 10. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie- art. 35 ugn
 11. Oddawanie w trwały zarząd
 12. Darowizna
 13. Prawo dożywocia
 14. Przeniesienie nieruchomości tytułem wkładu do spółki prawa handlowego, tzw. aport
 15. Umowa zamiany
 16. Obciążenie nieruchomości:
  a) Obciążenie prawem użytkowania
  b) Ustanowienie służebności osobistej
  c) Ustanowienie służebności gruntowej
  d) Ustanowienie hipoteki
 17. Dokumenty stanowiące podstawy wpisu tych praw do ksiąg wieczystych
 18. Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz rodzaje wniosków
  a) Wnioski teleinformatyczne
  b) Wnioski tzw. papierowe na formularzach
 19. Wpis nieruchomości do rejestru zabytków
 20. Wpis do ewidencji zabytków
 21. Charakter prawny użytkowania wieczystego
  a) Opłata roczna
 22. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 23. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018, poz. 1716 ze zm.)
  a) Zaświadczenie stanowiące podstawę ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności gruntów podlegających przekształceniu
  b) Zaświadczenie o zapłacie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego jako podstawa do wykreślenia oraz niewpisywania roszczenia do księgi wieczystej
 24. Ujawnianie przekształconego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w księdze wieczystej.
 25. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ich waloryzacja oraz bonifikaty
 26. Zadania Agencji Mienia Wojskowego
  a) Zadania własne
  b) Zadania zlecone

Prowadzący

Doktor nauk prawnych, autorka publikacji na temat nieruchomości oraz ksiąg wieczystych, zwłaszcza elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w instytutach, również jako trener i wykładowca. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym.

Wyślij zapytanie: szkolenia@szkolenia-eureka.pl 

Prosimy o przesłanie wstępnej ilości osób oraz przybliżony termin.