ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Cel szkolenia i program

A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania

B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień

1. Etap składania ofert lub wniosków

a. Składania ofert/wniosków

b. Składanie JEDZ

c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia

d. Forma elektroniczna dokumentu

e. Postać elektroniczna dokumentu

f. Podpis elektroniczny

g. Elektroniczne środki komunikacji

h. Szyfrowanie dokumentów

i. Pełnomocnictwa

2. Elektronizacja czynności w trakcie postępowania

a. Wezwania do uzupełnienia dokumentów

b. Wezwania do wyjaśnień

c. Zapytania i odpowiedzi

d. Poprawianie omyłek

e. Wadium

f. Wykluczanie wykonawców

g. Odrzucanie ofert

h. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

i. Unieważnianie postępować

3. Elektronizacja a procedura odwrócona

C. Elektronizacja a umowy w zamówieniach publicznych

  1. Zawarcia umowy w formie elektronicznej
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
  3. Kary umowne w umowach
  4. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
  5. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem

D. Rozliczenia z wykonawcami a elektronizacja zamówień publicznych

  1. Zastosowanie e-faktury
  2. Ustrukturyzowane e-faktury

E. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście elektronizacji

  1. Osoby odpowiedzialne
  2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny

Prowadzący

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.