DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH W PRAKTYCE I W ORZECZNICTWIE. Wykładowca: dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego

Program szkolenia

 1. Zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany, bądź denominowany.
 2. Abuzywne klauzule walutowe
 3. Eliminacja klauzuli abuzywnej, a dalsze obowiązywanie umowy
 4. Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L 1993/95/29),
 5. Znaczenie wyroku TSUE z 3.10.2019r. w sprawie C-260/18 dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych
 6. Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej
 7. Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia
 8. Zawezwanie do próby ugodowej, a przedawnienie roszczenia z tzw. umów kredytów frankowych w stanie prawnym od 21.8.2019r.
 9. Odfrankowienie umowy kredytowej a stwierdzenie jej nieważności
 10. Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po całkowitej spłacie kredytu
 11. Postawienie przez Bank kredytu w stan wymagalności
 12. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów przy szkoleniach popołudniowych  wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.