CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ-ZAGADNIENIA KARNOPRAWNE Wykładowca: dr Arkadiusz Lach

Cel szkolenia i program

Szkolenie skierowane do policji, prokuratury i sądów (II poł. maja 2020, np. 14 lub 21.05)

Zagadnienia wstępne, miejsce popełnienia przestępstwa, odpowiedzialność za przestępstwa popełnione zagranicą, przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Przestępstwa związane z wykorzystaniem dzieci i nielegalną treścią

Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych oraz wybrane przestępstwa przeciwko mieniu i własności intelektualnej, rozwiązywanie kazusów przez uczestników

Prowadzący

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Postępowania Karnego oraz Centrum Badań nad Cyberprzestępczością WPiA UMK. Autor ponad 120 opracowań naukowych, w tym monografii Dowody elektroniczne w procesie karnym (Toruń 2004), Europejska  pomoc prawna w sprawach karnych (Toruń 2007), Europejskie prawo karne (Toruń 2008),Granice badań oskarżonego w celach dowodowych, (Toruń 2010), Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości (Warszawa 2015), Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach karnych w świetle orzecznictwa strasburskiego (Warszawa 2018). Współautor podręcznika Przebieg procesu karnego (Toruń  2003) oraz komentarza do kodeksu karnego (II wyd. – 2018).Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Digital Evidence and Electronic Signature Law Review. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
W pracy  naukowej specjalizuje się w prawie dowodowym, przestępczości komputerowej, prawnych zagadnieniach nowych technologii oraz europejskim prawie karnym.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.