Szkolenie online.

Sytuacja prawna i faktyczna obligatariuszy GetBack S.A


Wykładowca: dr Iwona Rzucidło


Program szkolenia

Dla kogo: 

dla pełnomocników obligatariuszy, dla samych obligatariuszy, dla sądów rozpoznających sprawy obligacji GetBack S.A.


Program


1. Istota problemu obligacji GetBack S.A.
2. Sytuacja prawna i faktyczna obligatariuszy każdej z kategorii
3. Roszczenia cywilne możliwe do sformułowania przez obligatariuszy GetBack S.A. i ich podstawy prawne
4. Katalog podmiotów możliwych do pozwania w procesie cywilnym
5. Dochodzenie praw obligatariuszy GetBack S.A. na gruncie postępowania karnego

Prowadzący

dr Iwona Rzucidło

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz Radca Prawny. Ukończyła studia z zakresu argumentacji prawniczej na Uniwersytecie w Alicante oraz Uniwersytecie w Palermo (podwójny tytuł LL.M.). Prelegentka jest także laureatką stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz „Diamentowego Grantu” przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracowała w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jako asystent sędziego NSA. Koordynuje projekt badawczy „Sądowe stosowanie prawa” prowadzony w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. Ewy Łętowskiej. Jest autorem monografii „Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa” Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer Polska oraz współredaktorem naukowym pracy zbiorowej „Uzasadnienia decyzji stosowania prawa”, Warszawa 2015, wyd. Wolters Kluwer Polska. Naukowo od wielu lat zajmuje się tematyką uzasadniania orzeczeń sądowych.

Zapisz się

369zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

14.05.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 12.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 369 PLN+23% VAT (453,87 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS