Szkolenie online

Sygnaliści – nowe wymogi prawne dla pracodawców i praktyczne rozwiązania.


Wykładowca: Monika Domino-Wolańczyk Data: 11.05.2022r., Czas trwania: 9.00 – 12.00


Cel szkolenia:
Nabycie informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia zasad wynikających  z nowych przepisów prawa. Otrzymanie wskazówek pozwalających na praktyczną realizację obowiązków Pracodawców związanych z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przepisów projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, opublikowanego w dniu 18.10.2021 r. Ustawa jest aktualnie w toku prac legislacyjnych i wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Zgodnie z w/w Dyrektywą, system ochrony sygnalistów powinien być wprowadzony w Polsce do dnia 17.12.2021 r. W pierwszej kolejności obowiązek ten obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników z podmiotów prywatnych oraz pracodawców z podmiotów publicznych. Pozostali pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający pomiędzy 249 a 50 pracowników, zobowiązani będą do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów do dnia 17.12.2023 r.

Forma szkolenia:
Wykład,
Praktyczne przykłady,
Model dyskusyjny,
Możliwość skorzystania z konsultacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu to m.in.:
•    zapoznanie się obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z Dyrektywy nr 2019/1937 i projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
•    otrzymanie praktycznych wskazówek jak postępować w przypadku zgłoszenia naruszenia przepisów prawa przez sygnalistę,
•    właściwe przygotowanie się do prawidłowego wdrożenia i realizacji zasad ochrony sygnalistów u pracodawcy.

Program szkolenia

Wprowadzenie do nowych przepisów:
1)    Dyrektywa o ochronie sygnalistów i polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
2)    Kogo dotyczą nowe przepisy?
3)    Jakich naruszeń prawa dotyczą przepisy o ochronie sygnalistów?

Kim są sygnaliści, jakie są ich prawa i obowiązki:
4)    Kto może być sygnalistą?
5)    Jaki jest zakres ochrony sygnalistów oraz osób trzecich?
6)    Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych.

Jak przebiega procedura zgłoszenia naruszenia?
7)    Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów (pracownicy lub podmiot zewnętrzny) oraz ich obowiązki.
8)    Kanały dokonywania zgłoszeń (zewnętrzne, wewnętrzne, ujawnienie publiczne).
9)    Rodzaje zgłoszeń.
10)    Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
11)    Podejmowanie działań następczych.
12)    Zakaz działań odwetowych.

Jak wdrożyć przepisy dotyczące Sygnalistów u Pracodawcy?
13)    Jakie procedury dotyczące zgłoszeń sygnalistów należy posiadać i jakie elementy powinny one zawierać?
14)    Jakie czynności należy podjąć w zakresie ochrony danych osobowych?
15)    Odpowiedzi na najczęstsze pytania pracowników i Zespołów ds. przyjmowania zgłoszeń.

Jaka jest odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania przepisów o ochronie sygnalistów?
16)    Odpowiedzialność sygnalisty.
17)    Odpowiedzialność pracodawcy m.in. za brak wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
18)    Odpowiedzialność w pozostałym zakresie przewidzianym przepisami prawa.

Prowadzący

Monika Domino-Wolańczyk – adwokat, członek Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie, ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. jest audytorem wewnętrznym i audytorem wiodącym normy ISO 27001, a od 2011 r. audytorem wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Państwowej Inspekcji Pracy, Sądach powszechnych oraz Spółkach Skarbu Państwa. Od kilkunastu lat zajmuje się obsługą przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, zapewniając im bieżące wsparcie prawne.

Zapisz się

299zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

11.05.2022r.

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 12.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 299 PLN+23% VAT (367,77 PLN brutto)


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, certyfikat on-line.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS