Szkolenie online

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, Data: 10.08.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Cel szkolenia i program

Rozpatrywanie spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych jest podstawowym zadaniem wszystkich organów administracji publicznej w Polsce. Postępowanie administracyjne, jakie organy muszą prowadzić w tych sprawach, jest określone w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Znajomość przepisów zawartych w tym Kodeksu i prawidłowe ich stosowanie jest zatem niezbędne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej. Wiedza ta jest niezbędna dla każdego pracownika organu administracji publicznej także ze względu na fakt, że to właśnie ten pracownik podlega indywidualnej odpowiedzialności za rażące naruszenie prawa. Znajomość prawa procesowego jest obowiązkiem każdego urzędnika, brak tej wiedzy rodzi znaczące negatywne skutki.

Ilość, różnorodność i specyfika rozwiązań procesowych, w tym także tych wprowadzonych w związku z trwającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SaRs-CoV-2, może rodzić trudności w prawidłowym prowadzeniu postępowań administracyjnych. Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszam, zostaną wyjaśnione podstawowe instytucje prawa procesowego określone w kodeksie postępowania administracyjnego, wskazane zostanie ich właściwe stosowanie i prawidłowa wykładnia obowiązujących przepisów. Celem szkolenia jest przedstawienie i przystępne wyjaśnienie przepisów regulujących problematykę postępowania administracyjnego, tak aby unikać błędów, które mogą być przyczyną usuwania z obrotu prawnego decyzji wydanych przez pracowników KRUS-u.

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form: wykład multimedialny, analiza przypadków, analiza konkretnych orzeczeń.

Program szkolenia

(kliknij na moduł aby rozwinąć)

I Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego

II Wszczęcie postępowania administracyjnego

III Strona postępowania administracyjnego i jej pełnomocnik:

IV Terminy w postępowaniu administracyjnym

V Doręczenia – realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu i zasady pisemności.

VI Urzędowo poświadczone odpisy dokumentów lub wyciąg z dokumentów

VII Problematyka udostępniania akt postępowania

VIII. Decyzja administracyjna i jej elementy

IX. Rozstrzyganie kwestii wpadkowych

X. Trzecia nowelizacja ustawy egzekucyjnej

Prowadzący

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Radca prawny, doktor prawa, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 60 publikacji naukowych.

Tylko w latach 2010-2020 przeprowadziła ponad 400 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie oraz oddziałów NFZ w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Łodzi, Włocławku, Grudziądzu, Bydgoszczy i Gdańsku, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Warszawie, Starostw Powiatowych w Poznaniu, Tomaszowie Mazowieckim i Łasku, Urzędów Gmin w Ujeździe, Kleszczowie, Lubochni, Aleksandrowie i Lutomiersku oraz pracowników licznych urzędów pracy w tym np. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego, dolnośląskiego czy warmińsko-mazurskiego.

Zapisz się

399zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

10.08.2021r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS