Szkolenie online

Savoir – vivre oraz asertywność wobec osób z niepełnosprawnością, czyli  jak prawidłowo zapewnić dostępność komunikacyjno-informacyjną w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zagadnienia związane z przygotowaniem pracowników do kontaktu z osobą z niepełnosprawnością.


Wykładowca: Radca Prawny Michał Urban, Data: 20.06.2022, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Cel szkolenia i program

Korzyści ze szkolenia:

* Przygotowanie pracownika do profesjonalnego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością
* Uwrażliwienie na niepełnosprawność, czyli zapoznanie ze statusem osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie oraz z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnością
* Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie komunikacji i obsługi osoby z niepełnosprawnością
* Przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością


Szkolenie: Spotkanie szkoleniowe o kompleksowym charakterze, ujmujące holistycznie zagadnienia dostępności oraz niepełnosprawności w kontekście komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dające uczestnikowi szkolenia szeroką wiedzę o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jak i w codziennym życiu. Zrozumienie pojęcia niepełnosprawności przybliżane w czasie szkolenia ułatwia zapewnienie dostępności i wspiera komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.   

Forma szkolenia: interaktywna; teoria i zastosowanie tematu w praktyce poprzez pracę na studiach przypadków; każda część szkolenia zawiera case study ułatwiające zrozumienie problemu przez ćwiczenia; czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, praca warsztatowa.

Grupa docelowa: osoby na co dzień pracujące przy obsłudze klienta.

Cel szkolenia: uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie niepełnosprawności, obsługi klienta będącego osobą  z niepełnosprawnością, radzenie sobie ze skargami na brak dostępności.

Program szkolenia

1.    Krótka charakterystyka ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz inne przepisy dotyczące niepełnosprawności.
2.    Osoby ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3.    Status prawny i społeczny osoby z niepełnosprawnością.
4.    Zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  - czyli sprawa obsługa klienta będącego osobą ze szczególnymi potrzebami.
5.    Savoir-vivre i asertywność wobec osób z niepełnosprawnością - czyli praktyczne zasady obsługi klienta oraz zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Teoria, praktyka i przykłady z  codziennego życia.
-    Zasady podstawowe
-    Osoby niepełnosprawne intelektualnie  
-    Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
-    Osoby niesłyszące/niedosłyszące  
-    Osoby niewidome/niedowidzące
-    Osoby niepełnosprawne ruchowo
-    Osoby z epilepsją
-    Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia
-    Osoby z chorobami układu pokarmowego
-    Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego
-    Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym
-    Osoby z innymi schorzeniami
-    Osoby z autyzmem
-    Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika

6.    Skargi do PFRON – omówienie problemu i praktyczne porady.
7.    Dyskusja i pytania.
8.    Podsumowanie szkolenia.

Prowadzący: Radca Prawny Michał Urban

Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowska specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością FUNDACJA INTEGRACJA.  

Zapisz się

449 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

20.06.2022r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 9 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS