REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


a. Centrum Szkoleń Eureka – z siedzibą w Warszawie, przy Radziwie 7 lok 511, 01-163
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 527-270-03-55, Regon
146934525, reprezentowana przez Dorotę Bieńkowska i Małgorzatę Buchalską

b. Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta -
w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

c. Formularzu zgłoszeniowym - należy przez to rozumieć formularz w formie
elektronicznej jak również formularz w formie pliku WORD obydwa dostępne przy
każdym szkoleniu.

d. Złożenie zamówienia - należy przez to rozumieć wypełnienie i wysłanie
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie szkoleń
www.szkolenia-eureka.pl Formularz należy przesłać w formie elektronicznej
wypełniając go bezpośrednio na stronie szkoleń lub drukując, wypełniając
ręcznie i przesyłając go na numer faxu podany na formularzu.

e. Dniach roboczych - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku za
wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy;

f. Stronie szkoleń - należy przez to rozumieć stronę internetową Centrum Szkoleń
Eureka www.szkolenia-eureka.pl

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Centrum Szkoleń Eureka sprzedaży
Szkoleń/warsztatów/kursów Kupującym. Regulamin jest dostępny przy każdym
szkoleniu/warsztacie/kursie dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego
Kupującego.

3. Kupujący wysyłając formularz zgłoszeniowy, składa oświadczenie, że zapoznał się z
treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§ 2.

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól oraz zgodnego ze stanem
faktycznym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący w ciągu 24h otrzyma odpowiedź potwierdzającą
otrzymanie formularza zgłoszenia i wpisanie na listę uczestników
szkolenia/warsztatów/kursu. Potwierdzenie to wysłane zostanie w formie e-maila na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Centrum Szkoleń Eureka zastrzega sobie
możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

4. Centrum Szkoleń Eureka zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz
jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego
zamówienia.

5. W ramach złożenia Zamówienia na udział w szkoleniu Kupujący zobowiązany będzie podać
następujące informacje:

a. nazwisko i imię Kupującego;

b. adres zameldowania Kupującego na pobyt stały / adres siedziby Kupującego
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej;

c. NIP Kupującego, a także branżę, specjalizację i formę prawną / do której
samodzielnie przypisuje się Kupujący;

d. numer telefonu, faxu i adres elektroniczny osoby kontaktowej wraz z jej
imieniem i nazwiskiem.
Dane wymienione w pkt. a. - d. powyżej są danymi niezbędnymi do zawarcia Umowy oraz do jej
realizacji przez Centrum Szkoleń Eureka.

6. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Centrum Szkoleń Eureka
przyjęcia zamówienia.

7. W wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia w formie przesłania formularza na zakup
usługi szkoleniowej oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez Centrum
Szkoleń Eureka w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy zwanej dalej
"Umową" na warunkach opisanych w Regulaminie oraz w warunkach uczestnictwa, w tym
cennikach i innych wskazanych na Stronie Szkoleń warunkach dotyczących danego
szkolenia/kursu/warsztatu i stanowiących integralną część regulaminu w zakresie tego
szkolenia/kursu/warsztatów

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a warunkami uczestnictwa, w tym treścią
cenników i innymi warunkami dotyczącymi danego szkolenia/kursu/warsztatu,
pierwszeństwo mają zapisy dotyczące warunków danego szkolenia/kursu/warsztatów. W
zakresie nieuregulowanym tymi warunkami, Regulamin nadal znajduje w pełni zastosowanie.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§3

1. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Centrum Szkoleń Eureka na 5 dni
roboczych przed datą szkolenia/kursu/warsztatu wskazaną w ofercie prześle potwierdzenie
uruchomienia grupy szkoleniowej oraz szczegółowe informacje organizacyjne w tym
dokładne miejsce szkolenia/warsztatu/kursu lub informację o zmianie terminu
szkolenia/warsztatu/kursu z uwagi na niezebranie się grupy wymaganej do uruchomienia
szkolenia/warsztatu/kursu. Późniejsza zmiana szczegółowej lokalizacji miejsca
szkolenia/kursu/warsztatu (tj. adresu budynku, pomieszczeń itp.), pod warunkiem, że nie
będzie dotyczyć zmiany miejscowości szkolenia/kursu/warsztatu, nie stanowi zmiany
warunków umowy i może być dokonana przez Centrum Szkoleń Eureka w każdym
momencie, z zapewnieniem jednocześnie skutecznego poinformowania każdego z
uczestników o tej zmianie przed rozpoczęciem szkolenia/kursu/warsztatu

2. Płatność za szkolenia dokonywana jest na podstawie faktury pro forma wystawionej
na 3 dni roboczych przed terminem szkolenia/warsztatu/kursu. Centrum Szkoleń Eureka nie
wystawia faktur pro forma w szczególnych przypadkach.

3. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury. W sytuacjach wyjątkowych
termin płatności może zostać zmieniony.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/warsztacie/kursu nie później niż do
rozpoczęcia 7go dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia szkolenia/warsztatu/kursu,
uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Osoby, które nie
odwołają swojej rezerwacji do tego terminu, a nie wezmą udziału w
szkoleniu//warsztacie/kursie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na
podstawie wystawionej im faktury. Rezygnacje dokonuje się pisemnie w formie e-mail i
należy je wysłać na adres: szkolenia@szkolenia-eureka.pl

5. Centrum Szkoleń Eureka ma prawo w każdym czasie do zmiany osób prowadzących
szkolenie/kurs/warsztaty, co nie będzie stanowić zmiany oferty i zmiany umowy, pod
warunkiem, iż osoby zastępujące będą legitymowały się porównywalną do pierwotnych
prelegentów znajomością zagadnienia stanowiącego przedmiot szkolenia/kursu/warsztatów.

6. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu/warsztacie/kursie może wziąć udział inny
pracownik firmy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia/kursu/warsztatu
polegających na modyfikacji harmonogramów zajęć, kolejności zajęć w poszczególnych
dniach, zmianach w grupowaniu zajęć, bez uszczerbku dla ilościowego lub merytorycznego
zakresu programu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
szkolenia/warsztatu/kursu

8. Liczba miejsc na szkoleniach/kursach/warsztatach jest ograniczona. O uczestnictwie w
szkoleniu decyduje kolejność skutecznie złożonych zamówień na udział w
szkoleniu/kursie/warsztatach.

9. Każda jednostka administracji publicznej, która chce skorzystać ze zwolnienia
z podatku VAT, musi przesłać stosowane oświadczenie informujące o finansowaniu szkolenia
ze środków publicznych w udziale min. 70%. Oświadczenia winno zawierać podstawę prawną
oraz podpis osoby uprawnionej i pieczątkę instytucji. Oświadczenie w formie pisma należy
wysłać na fax: 22 378 29 50 lub szkolenia@szkolenia-eureka.pl

§ 4.

1. Cena podana przy każdym szkoleniu/warsztacie/kursie wiąże Strony w chwili złożenia przez
Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Centrum Szkoleń Eureka zastrzega sobie prawo do zmiany cen szkoleń/warsztatów/kursów,
rabatów i bonusów znajdujących się w ofercie, jeżeli zmiana jest korzystna dla uczestników.

3. Rabaty promocyjne wskazane w ofercie szkolenia/kursu/warsztatów odnoszą się wyłącznie
do danego szkolenia/kursu/warsztatów i nie łączą się z innymi rabatami, upustami czy
promocjami czy bonusami oferowanymi przez Centrum Szkoleń Eureka w jakiejkolwiek
postaci, chyba że oferta wprost stanowi inaczej.

IV. REKLAMACJE

§ 5.

1. Reklamacje należy zgłosić Centrum Szkoleń Eureka nie później niż w ciągu 5 dni roboczych
licząc od dnia szkolenia/warsztatu/kursu. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie
zgłoszenia na adres poczty elektronicznej szkolenia@szkolenia-eureka.pl z dopiskiem

REKLAMACJA.

2. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące nieprawidłowości wynikające:

a. z błędów lub pomyłek Kupującego,

b. z działalności podmiotów trzecich, za których działania Centrum Szkoleń
Eureka nie odpowiada.

3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, tytuł
szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Centrum Szkoleń Eureka zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy
wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc
od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że podane w reklamacji dane lub
informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Centrum Szkoleń Eureka zwróci się
do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania
reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Kupującego.

5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 7, Centrum
Szkoleń Eureka poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz
przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

6. W razie niezajęcia przez Centrum Szkoleń Eureka żadnego stanowiska w przedmiocie
zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od
daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana
przez Centrum Szkoleń Eureka za zasadną.

7. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona Centrum Szkoleń Eureka zwróci Kupującemu
część lub całość uiszczonej opłaty lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego, zaoferuje w
zamian udział lub zniżkę na udział w innym szkoleniu/warsztacie/kursie i/lub zniżkę / gratis
w postaci innego produktu znajdującego się w ofercie Centrum Szkoleń Eureka.

8. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia zrealizowania przez Centrum Szkoleń
Eureka szkolenia, nie podlegają rozpatrzeniu przez Centrum Szkoleń Eureka.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

§ 6.

1. Centrum Szkoleń Eureka zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą
wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Centrum Szkoleń
Eureka.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest Centrum Szkoleń Eureka.

3. Każdy Kupujący może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

4. Centrum Szkoleń Eureka nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych
o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Centrum Szkoleń Eureka dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji
nie były dostępne dla osób trzecich. Centrum Szkoleń Eureka nie odpowiada za naruszenia
poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z
kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń
losowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2013 r.

2. Centrum Szkoleń Eureka uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania
zmiany treści Regulaminu w każdym czasie wedle swego uznania a nadto w szczególności w
przypadku:

a. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają
lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń
nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień
stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

b. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem strony
szkoleń, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

c. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie
zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci
Internet,

d. siły wyższej,

e. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych w tym takich,
których skutkiem nie jest następstwo prawne.
3. O wprowadzeniu nowego regulaminu lub o fakcie zmian w Regulaminie Centrum Szkoleń
Eureka zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej
www.szkolenia-eureka.pl. Wszelkie postanowienia Regulaminu stają się skuteczne w
stosunku wszelkich realizowanych szkoleń/warsztatów/kursów w dniu zamieszczenia zmian
lub nowego Regulaminu na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej w
treści Regulaminu

4. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Centrum
Szkoleń Eureka nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego zestrony szkoleń i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;

b. problemy w funkcjonowaniu strony szkoleń, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Centrum Szkoleń Eureka przy zachowaniu należytej staranności nie
był wstanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

c. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi
okolicznościami niezależnymi od Centrum Szkoleń Eureka;

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Zmiana nazwy Centrum Szkoleń Eureka nie stanowi zmiany Regulaminu.